Emneplan forSBV4000 Kunnskapsperspektiver i barnevern

Innledning

Barnevern er et samfunnsmessig virksomhetsfelt hvor praksis baseres på implisitte og eksplisitte teorier fra en rekke fagdisipliner. Barnevern er en normativ virksomhet, og det er behov for et kritisk grunnlag for å vurdere hva som er gyldig og relevant kunnskap for praksis. Forståelser av barn og barns samfunnsmessige status er viktige premisser for barnevernets virksomhet til enhver tid.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kandidatene følgende kunnskaper og ferdigheter:

 

Kunnskaper

Studenten har

  • fordypet kunnskap om sentrale teoretiske forståelser av barn og barndom, herunder barnekonstruksjoner som rommer barn som deltakere i hverdagsliv og i barnevernets profesjonelle praksiser
  • innsikt i teoretisk forståelses relevans for barnevernfaglig virksomhet
  • kunnskap om betydninger av sosial klasse, etnisitet, alder/generasjon og kjønn i en barnevernkontekst
  • kunnskap om metodologiske implikasjoner av de ulike teoretiske forståelsene
  • utvidet kunnskapskritisk kompetanse

 

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere barnevernets implisitte og eksplisitte kunnskapsgrunnlag
  • analysere barnevernrelevante fenomener
  • analysere og drøfte barnevernfaglige fenomener med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelig teori og samfunnsvitenskapelige perspektiver

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen med oppgitt tema. Et barnevernrelevant tema skal drøftes analytisk. Varighet for eksamen er 7 dager og omfanget på oppgaven skal være ti sider +/- ti prosent.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor.

 

Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Knowledge perspectives in child welfare
Studieprogram
Høst: Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterprogram i sosialfag
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterprogram i sosialfag
Emnehistorikk