Emneplan forRUSN6000 Rusbehandling med nettverksarbeid

Innledning

Bruk av rusmidler og ulike former for avhengighet skaper sosiale- og helsemessige problemer og angår brukere i kontakt med de fleste hjelpetjenester i helse- og sosialsektoren.  Emnet gir overordnet innføring i rusreformen og arbeidet med forebygging, behandling og ettervern for personer med rusavhengighet.

Emnet er basert på nasjonal og internasjonal forskning, og setter rusbehandling inn i en materiell kontekst, med spesielt fokus på nettverksbygging. Brukerinvolvering, tverrfaglig samarbeid, samt erfaringsbasert kunnskap fra et bredt praksisfelt vektlegges.   

Sentralt i emnet er at studentene skal få innsikt i hvordan mestringskompetanse utvikles gjennom brukerinvolvert innsats i nærmiljøet etter behandling. Relasjons- og nettverksbygging i et livsløpsperspektiv forankret i meningsfulle aktiviteter i arbeidsliv, fritid og egen bolig står sentralt.  

Behandling forstås som en lengre prosess, også etter utskriving av det som tradisjonelt oppfattes som spesialisert helsehjelp. Siktemålet med emnet er at studentene får kompetanse i å understøtte utvikling og styrking av naturlige bånd mellom mennesker som vil ut av rusavhengighet og andre. Emnet tar utgangspunkt i en forståelse av at solide og velutviklede nettverk med aktivisering og tilknytning til arbeidslivet, meningsfull fritid og styrking av nære relasjoner vil motvirke ensomhet og gi opplevelse av sammenheng i livet. Dette er sentrale komponenter for opplevelse av tilhørighet, som gir motivasjon for vedvarende rusfrihet etter at et behandlingsforløp er gjennomført. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • biopsykososiale forståelser av rus, og teoretiske perpektiver på mestring og empowerment 
 •  rusreformen, forebygging, rehabilitering og ettervern ved behandling av rusavhengighet
 • betydningen av å understøtte utvikling og styrking av naturlige bånd mellom mennesker
 • forholdet mellom rusbehandling og nettverksbygging, integrerte tilnærminger og behandlingstiltak
 • arbeidslivstilknytning og aktivisering
 • tverrfaglig samarbeid og brukerinvolvering

 Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre systematisk kartlegging av nettverk
 • igangsette nettverksbyggende prosesser med sentrale aktører ved hjelp av systematiske metoder
 • understøtte og myndiggjøre brukere i prosesser med å bygge stabile relasjoner som gir opplevelse av sammenheng og motivasjon for å avslutte avhengighetsforhold som gir alvorlig skade
 • sammenligne faglige perspektiver og tilnærminger til rus- og avhengighetsproblematikk i Norge og minst et annet land

 Generell kompetanse

 • reflektere over etiske utfordringer i feltet
 • beskrive hvordan det må tilrettelegges for tiltak på ulike nivåer og koordinere tjenester til brukergruppen
 • reflektere over myter og realiteter innen rusbehandling med nettverksbygging

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over seks dager fordelt på tre samlinger. Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, arbeid med egne erfaringer og trening/rollespill.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:  

1. Obligatorisk deltakelse. Det kreves 75 prosent tilstedeværelse. Ved fravær utover 25 prosent må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav som blir nærmere beskrevet av emneansvarlig. Ved fravær utover 33 prosent mister studenten retten til å framstille seg til eksamen. Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse gjennom ferdighetstrening som studenten ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/eller ta eksamen.  

2. To skriftlige arbeidskrav.

 1. Studenten leverer først inn et individuelt skriftlig notat der det redegjøres for et nærmere angitt tema til individuell semesteroppgave innen og forslag til anvendbar litteratur. Notatet skal ha et omfang på 1-2 sider. Dersom arbeidskravene ikke godkjennes, har studenten rett til å levere på nytt én gang. 
 2. Arbeidskrav 1 må være godkjent for å kunne levere arbeidskrav 2. I arbeidskrav 2 skal studenten levere en videreutviklet notat med en tydeligere problemstilling til semesteroppgaven. Notatet skal ha et omfang på 4-6 sider. Dersom notatet ikke godkjennes, har studenten rett til å levere på nytt én gang. 

Nærmere beskrivelse av de to skriftlige arbeidskravene gis ved studiestart.   

Arbeidskravene må oppfylles og gjennomføres innen angitte frister og være godkjent av emneansvarlig. Dersom arbeidskravene ikke oppfylles, mister studenten retten til å framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig semesteroppgave med selvvalgt problemstilling. Studentene arbeider med oppgaven gjennom hele emnet. Besvarelsen skal være på 8-10 sider. Forside og litteraturliste kommer i tillegg.   

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til å fremstille seg til ny/utsatt eksamen. Vurderingsformen er lik som til ordinær eksamen. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av semesteroppgaven til sensur én gang. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av høstsemesteret. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler om kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle besvarelser. 

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet retter seg mot ansatte i sosial- og helsesektoren slik som NAV, barnevern, bo- og oppfølgingstjenester, spesialisthelsetjeneste og frivillige organisasjoner.   

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
Addiction Treatment and Network Building
Studieprogram
Høst: Rusbehandling med nettverksarbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Rusbehandling med nettverksarbeid
Emnehistorikk