EPN

REREG3001 Årsregnskap og god regnskapsskikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Annual Report and Accounts. GAAP
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger på studentenes kunnskaper fra videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse.  Emnet gir studenten ytterligere dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapsspråk, herunder IFRS.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen bygger på økonomisk-administrative emner i studiet. Det er spesielt viktig at studentene er fortrolige med regnskap, regnskapsteori og årsavslutning.

Forkunnskapskrav

Eksamen i Videregående finansregnskap og regnskapsteori må være bestått før eksamen kan avlegges.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene

 • har kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap

 • har kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar

 • har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon. 

 • kan beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen

 • kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø

Ferdigheter

Studentene kan

 • innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i årsregnskapet

 • anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse

 • utarbeide et regnskaps for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter,

 • utarbeide konsernregnskap

 • utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Generell kompetanse

Studentene kan

 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget

 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer

 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis

 • bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser

 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget

 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises hovedsakelig i plenumsforelesninger. Arbeid med oppgaver og case er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 6 timer i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.