EPN-V2

RAB1200 Anatomi, fysiologi og bildeforståelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Anatomy, Physiology and Fundamentals of X-ray Images
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Bachelorstudium i radiografi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet gir en grunnleggende forståelse av menneskekroppens oppbygning fra den enkelte celle til de store organsystemene og organenes funksjon. Kunnskap i topografisk anatomi er en forutsetning for å kunne lokalisere anatomiske strukturer fremstilt ved hjelp av bildediagnostiske metoder. På samme måte er fysiologi viktig for utførelse av dynamiske bildediagnostiske undersøkelser. Kompetansen er essensielt i faglig forsvarlig profesjonsutøvelse for radiografer.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for skjelett- og muskelsystemets anatomiske oppbygging og funksjon
 • forklare oppbygging og funksjon av celler, vev, organer og organsystemer
 • forklare de fysiologiske prosesser i respirasjonssystemet, sirkulasjonssystemet, i nyrer og urinveier, fordøyelses- og nervesystemet
 • beskrive blod og immunsystemet
 • forklare kroppens bevegelser, akser, plan og retninger
 • beskrive akser, plan og retninger i bildediagnostisk materiale

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende latinsk navn og benevning på muskler, ledd, ligamenter, nerver, stillinger, bevegelsesretninger, akser og plan
 • identifisere ulike organer og strukturer i bildediagnostisk materiale
 • utføre palpasjon av ulike knokler og ledd

Generell kompetanse

Studenten har

 • bred kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi
 • har kunnskap om kroppens fysiologi i sammenheng med utførelse av dynamiske bildediagnostiske undersøkelsen.
 • kunnskap i topografisk anatomi for å kunne lokalisere anatomiske strukturer fremstilt ved hjelp av bildediagnostiske metoder.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter omvendt klasserom, forelesninger, seminarer, ferdighetstreninger og selvstudier. På seminarene fordyper studentene seg i fagstoffet. Digitale læringsressurser benyttes i emnet i form av videoforelesninger, digitale tester og øvingsoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestede seminarer og ferdighetstreninger
 • individuell flervalgstest, inntil 2 timer etter nærmere gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, 3 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Fritekstoppgave: Alle besvarelser vurderes av én intern sensor.Flervalgsoppgave: Kvalitetssikres av intern sensor og vurderes automatisk.

Vurderingsordningen evalueres jevnlig. Ekstern programsensor/tilsynssensor deltar i evalueringen og gir råd om videre kvalitetsarbeid i studieprogrammet.

Emneoverlapp

9 studiepoeng overlapp med RAD1200 Anatomi og fysiologi.