EPN-V2

RAB1050 Folkehelse og helseforvaltning Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Health and Health Management
Studieprogram
Bachelorstudium i radiografi
Omfang
5 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk er engelsk. For norske studenter undervises temaet helseforvaltning på norsk.

Fellesemnet er utarbeidet for alle bachelorutdanningene ved Fakultetet for helsevitenskap som inngår i Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). 

Emnet omfatter folkehelse og helseforvaltning. I folkehelseloven er folkehelse definert som "befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i en befolkning". Emnet omhandler hvordan helseutfordringer fordeler seg i befolkningen basert på risikofaktorer knyttet til helse. Utdanning, arbeid og levekår, miljø og internasjonale føringer er forhold som påvirker sykdom, helse og livskvalitet i befolkningen på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Flere av de internasjonale bærekraftsmålene retter oppmerksomhet mot hvordan man kan bidra til å motvirke folkehelserisikofaktorer.

I helseforvaltningsdelen vektlegges en grunnleggende forståelse av helsetjenestens organisering, relevant lovgivning, strategier og mål for forebyggende og helsefremmende arbeid i Norge. For internasjonale studenter vil fokus være den nordiske velferdsmodellen.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:  

Kunnskap     

Studenten kan

  • beskrive og forklare faktorer som påvirker sykdom, helse og livskvalitet i grupper eller befolkningen som helhet  
  • beskrive det epidemiologiske og demografiske grunnlaget for folkehelsearbeid  
  • kan beskrive sosial ulikhet i helse og kjenner til nasjonale og globale konsekvenser av ulikhet 
  • beskrive helse -og sosialtjenestenes hensikt, organisering og koordinering 
  • kjenner til relevante lover og forskrifter for helse- og sosialtjenesten  
  • beskrive forholdet mellom arbeid, utdanning, sosial deltagelse, inkludering og opplevelse av helse   
  • beskrive bærekraftmålene og målenes betydning for folkehelsen

Ferdigheter

Studenten kan 

  • reflektere over etiske utfordringer knyttet til folkehelsearbeid som har til hensikt å endre atferd  
  • finne, vurdere og henvise til helsefremmende og forebyggende strategier, organiseringer og tiltak i lys av bærekraftmålene 
  • reflektere over samers status som urfolk relatert til utforming av helse- og sosialtjenesten 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids og undervisningsformene omfatter digitalt læreverk og seminarer på campus med veiledning. Emnet er organisert som omvendt undervisning. Digitalt læreverk vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig flervalgeksamen, hjemme, inntil 45 minutter.

Eksamen er på engelsk, med unntak av helseforvaltning som er på norsk for norske studenter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått

Sensorordning

Én intern sensor vurderer besvarelsene. Automatisk avlesing av poengsum.

Vurderingsordningen evalueres jevnlig.

Ekstern programsensor/tilsynssensor deltar i evalueringen og gir råd om videre kvalitetsarbeid i studieprogrammet.ngsordningen evalueres jevnlig. Ekstern programsensor/tilsynssensor deltar i evalueringen og gir råd om videre kvalitetsarbeid i studieprogrammet.

Emneoverlapp

BIOB1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., ERGOB1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., FARB1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., FYB1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., RAB1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., ORI1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., PMED1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., SYKK1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., SYKP1050Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp., TAB1050Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp. og VERB1050 Folkehelse og helseforvaltning, 5 stp. er 100 % overlappende. 5 stp. overlapp med SYKKPRA45/SYKPPRA45 Folkehelsearbeid, 10 stp.