EPN

PVUS6000 Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision and Mentoring for Schools and Early Childhood Education an Care Institutions, module 1
Studieprogram
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsyrker preges av kontinuerlig endring og utvikling. Profesjonsutøvere har dermed behov for veiledning både under studiene og som en del av en livslang yrkeskarriere. Veiledningsoppgaver er knyttet til ulike sammenhenger: Veiledning av studenter i grunn- og videreutdanning, veiledning av nyutdannede lærere, veiledning av kollegaer og andre og veiledning som ledd i organisasjonsutvikling. Studiet i pedagogisk veiledning i utdanning og yrke tar sikte på å imøtekomme disse behovene. Felles for all veiledning er at evnen til analyse og utvikling av egen veiledningspraksis står sentralt.

Studiet gir en innføring i veiledning og kommunikasjon i lærings- og utviklingsprosesser. Det gir også grunnlag for videre studier i pedagogisk veiledning.

Studiet består av to deler. Del 1 (10 studiepoeng) gir en generell innføring i veiledning. Del 2 (5 studiepoeng) er rettet mot spesifikke fokusområder for skole.

Emnet inneholder følgende alternative fokusområder:

 • Praksislærer i grunnskolelærerutdanningene

 • Veileder for nyutdannede i skole

Det velges ett fokusområde ved søknad om opptak.

Anbefalte forkunnskaper

Læringsutbytte

Etter fullført del 1 har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om veiledning, kommunikasjon og samspill
 • kunnskap om veiledning som sentralt kompetanseelement i læringsarbeid med hensyn til profesjonsutvikling av studenter og nyutdannede lærere

Ferdigheter

Studenten

 •  har ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk analysere og diskutere veiledning, kommunikasjonsprosesser og læringsprosesser
 • har ferdigheter i å støtte og utfordre i veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • har generell kompetanse i å anvende og vurdere ulike veiledningsteorier og -metoder i lærings- og utviklingsprosesser
 • har generell kompetanse i å forstå kulturens og kontekstens betydning for veiledning
 • har generell kompetanse i å kunne reflektere kritisk over veiledningens bidrag til profesjonell utvikling i skolen

Etter fullført del 2 med fokusområde rettet mot praksislærer i grunnskolelærerutdanningen, har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 •  har kunnskap om de særlige krav og oppgaver som ligger til funksjonen som praksislærer, deriblant god innsikt i utdanningens planverk, forskrifter for praksis, skikkethet m.m.

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i kritisk og etisk refleksjon knyttet til ulike sider ved profesjonsutøvelse

Generell kompetanse

Studenten

 • har et reflektert forhold til egen veilederrolle, blant annet innenfor rammen av egen organisasjon og relasjonen til universitetet

Etter fullført del 2 med fokusområde rettet mot veileder for nyutdannede i skole, har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om utfordringer knyttet til overgang fra utdanning til yrke
 • har kunnskap om hvilke utfordringer nyutdannede står overfor i møte med lærerprofesjonen knyttet til personlige, sosiale og profesjonelle forhold
 •  har kunnskap om relasjonelle, didaktiske og organisatorisk-administrative forhold som nyutdannete kan møte 
 •  har kunnskap om særlige krav og oppgaver som en veileder av nyutdannede/nytilsatte står overfor

Ferdigheter

Studenten 

 • har ferdigheter i kritisk og etisk refleksjon knyttet til ulike sider ved profesjonsutøvelse

Generell kompetanse

Studenten 

 • har et reflektert forhold til egen veilederrolle blant annen innenfor rammen av egen og den nyutdannedes organisasjon

Innhold

Innføring i veiledning

 • Grunnleggende begreper i veiledning
 • Teorier og metoder i veiledningen
 • Kommunikasjon og samspill
 • Profesjonsutvikling i skole
 • Etikk, makt og kontroll

Del 2

I del 2 velges det enten veiledning i praksis i skole eller veiledning av nyutdannede lærere i skolen.

Veiledning i praksis i skole

 • Å være student i en profesjonsutdanning
 • Å være praksislærer
 • Veiledning og vurdering  
 • Fagdidaktisk veiledning og didaktiske analysemodeller som grunnlag for veiledning
 • Profesjonskunnskap
 • Skolen som praksisarena

Veiledning av nyutdannede lærere 

 • Fra student til lærer - å være nyutdannet
 • Forskning om veiledning av nyutdannede lærere
 • Profesjonsutvikling
 • Skolen i møte med den nyutdannede
 • Tilrettelegging av systemer for veiledning av nyutdannede

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er et deltidsstudium over to semestre. Det er samlings- og nettbasert.

Å bli en kompetent veileder forutsetter læring gjennom praktiske erfaringer med veiledning, refleksjon over eget og andres arbeid og diskusjon med andre. Det vil bli lagt vekt på studentaktive læringsformer - gruppedrøftinger, erfaringsdeling og øvelser.

Både i emnets del 1 og 2 vil studentene bli organisert i grupper som skal arbeide med ulike læringsaktiviteter på samlingene og i mellomperiodene, samt ulike arbeidskrav. Deltakerne må gjennom litteraturstudier, gruppedrøftinger og forelesninger sette seg inn i aktuell teori og gjennom egne veiledningserfaringer tilegne seg relevant kunnskap. 

Studiet benytter digital læringsplatform. Studentene forventes å skaffe seg kunnskap om og benytte seg av de digitale mulighetene som finnes på læringsplattformen.

Veiledning vil bli gitt av lærer og medstudenter på et utvalg logger etter nærmere retningslinjer.

Praksis

Studenten gjennomfører veiledningssamtaler på eget arbeidssted som grunnlag for arbeidskrav, fortrinnsvis med student(er) eller nyutdannede.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Gjennom studiet skal studentene gjennomføre praktiske veiledningsoppgaver som skal dokumenteres (se oversikt over arbeidskrav). I vurderingen blir det lagt vekt på studentens evne til å knytte sammen teori og praksis. Arbeidskravene skal være gjenstand for vurdering både fra lærer og medstudenter etter kriterier utviklet gjennom studiet. Notatene skal publiseres på universitetets digitale læringsplattform.

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav del 1

 • Gjennomføring av tre veiledningssamtaler, fortrinnsvis med studenter/nyutdannede. Veiledningssamtalene dokumenteres med refleksjonslogg eller muntlig framlegg nærmere beskrevet i studiet.
 • Refleksjonslogg på bakgrunn av deltakelse i veiledningsøvelser der rollene veileder, veisøker og observatør blir utprøvd, omfang 1300 ord + /- 10%
 • Skriftlig oppsummering av egen utvikling i veilederrollen etter øvelse på samling, omfang 1000 ord +/- 10 %

Arbeidskrav del 2

Fokusområdene «Praksislærer i barnehagelærerutdanningen» og «Praksislærer i grunnskolelærerutdanningene»:

 • Fremlegg i grupper, varighet 20 - 30 minutter,  over et selvvalgt tema knyttet til studiets innhold. Gruppen leverer et fellesnotat som grunnlag for fremlegget, omfang om lag 350 ord. Temaet belyses med pensumlitteratur.

Fokusområde  «Veileder for nyutdannede i skole»:

 • Fremlegg i grupper, 20 - 30 minutter,  over et selvvalgt tema knyttet til studiets innhold. Gruppen leverer et fellesnotat som grunnlag for fremlegget, omfang om lag 350 ord. Temaet belyses med pensumlitteratur.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "Ikke godkjent", har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i all undervisning. Gjennom studiet skal studentene utvikle praktiske ferdigheter og relasjonskompetanse knyttet til veiledningsmetoder og kommunikasjonsprosesser. Slike ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med blant annet medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen.

Manglende deltakelse medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse.

Fravær ut over 20 % kan i enkelte tilfeller kompenseres etter avtale med faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av en individuell, skriftlig semesteroppgave med omfang 2800 ord +/- 10%. Oppgaven gis ved begynnelsen av andre semester og vinkles mot fordypningsfeltet. Oppgaven utarbeides med utgangspunkt i de godkjente arbeidskravene. 

Ny/ utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen.

Studentens retter og plikter ved ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Vurderingskriterier:

Bestått: Har vist et godt kunnskapsnivå for å kunne praktisere som veileder, og har vist tilstrekkelig evne til å reflektere over hvordan veiledning kan utføres på individ- og gruppenivå i skole kontekst.

Ikke bestått: Har ikke tilegnet seg et godt kunnskapsnivå for å kunne praktisere som veileder, og har ikke vist tilstrekkelig evne til å reflektere over hvordan veiledning kan utføres på individ- og gruppenivå i skole kontekst.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppen for studiet er grunnskolelærere med veiledningsoppgaver i utdanning og yrke. Studiets del 2 retter seg mot studentenes valgte fokusområde.  

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole. I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra skole- etter fullført utdanning. Lærere ved skoler som har samarbeidsavtale med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og veiledere for nyutdannede oppnevnt av skoleeier, blir prioritert ved opptak. Søkere som er aktive praksislærere for studenter ved LUI kan tas opp ved studiet, selv om praksiskravet ikke er oppfylt.

Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet, men som mangler fag/studiepoeng for å bli godkjent lærer i norsk grunnopplæring, kan også søke. Slike søkere må i tillegg oppfylle kravet til generell studiekompetanse.