EPN

PSYKPRA2 Praksisstudium knyttet til Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Exercises Related to Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Når studentene har gjennomført og bestått de obligatoriske emnene, kan de velge et relevant fordypningsområde blant ulike emner som høgskolen tilbyr. Alternativt kan studentene selv foreslå aktuelt fordypningsområde for PSYKPRA2. Læringsutbyttet for PSYKPRA2 er også knyttet til bacheloroppgaven (PSYK3900).

Forkunnskapskrav

Bestått emnene PSYK1100, PSYK1200, PSYK1320, PSYK1420, PSYK1600, PSYK1700, PSYK2100, PSYK2200, PSYK2310, PSYKPRA1, PSYK2400, PSYK2600, PSYK3200, PSYK3400 og PSYK3500. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • redegjøre for det juridiske grunnlaget for det aktuelle praksisstedet
 • forklare virksomhetens faglige forankring og hvordan hensikten med virksomheten beskrives
 • beskrive hvordan virksomheten samarbeider med andre aktører

Ferdigheter

Studenten kan

 • kommunisere med brukere, pårørende eller andre samarbeidspartnere
 • gjennomføre aktuelle arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte
 • evaluere igangsatte tiltak

Generell kunnskap

Studenten 

 • kan foreslå og igangsette tiltak som fremmer mestring eller livskvalitet
 • kan prinsipper for kvalitetssikring av eget arbeid
 • utviser akademiske, relasjonelle og profesjonelle ferdigheter tilpasset den aktuelle virksomheten

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet gjennomføres på et godkjent tjenestested, og studentene må overholde de generelle krav for praksisstudier som skolen har utarbeidet. PSYKPRA2 utgjør 8 uker på heltid. Praksisstudiet krever aktiv deltakelse i arbeidsoppgaver på tjenestestedet, slik at det totale læringsutbytte blir optimalt i henhold til valgt fordypningsområde.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende må gjennomføres for at studentens praksisstudium kan vurderes:

 • Minimum 80 % deltakelse i undervisning knyttet til valgt fordypningstema  
 • Innlevering av planleggingsdokumenter for praksisstudiet
 • Delta i aktuelle arbeidsoppgaver på praksisstedet. minimum 90 % tilstedeværelse
 • Overholde generelle krav for praksisstudier

Vurdering og eksamen

Vurdering av praksisstudiet

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

Emneansvarlig etter innstilling fra praksislærer