EPN

PSYKPRA10 Anvendt atferdsanalyse - praksisstudier Emneplan

Engelsk emnenavn
Applied Behavior Analysis - Placement
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er et praktisk emne for anvendelse av kunnskap og ferdigheter fra tidligere avlagte emner i konkret arbeid. Praksisstudiene må derfor foregå på steder hvor formålet er å gi opplæring eller å drive endringsarbeid ut ifra konkrete problemstillinger. Emnet går på heltid over 9 uker, hvis ikke annet er avtalt. Gjennomsnittlig arbeidsuke er 30 timer, totalt 270 timer for hele perioden. Praksis kan innebære turnusjobbing, dag og kveld

Forkunnskapskrav

Passed PSYK1420 and required coursework for PSYK2200 completed/approved.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

 • forklare praksisstedets formål
 • gjøre rede for det juridiske grunnlaget for virksomheten 

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende hensiktsmessige registreringsmetoder
 • gjennomføre funksjonelle analyser
 • foreslå hensiktsmessig opplæringsmetoder ved etablering av ny atferd
 • foreslå hensiktsmessig erstatningsatferd for uhensiktsmessig atferd
 • tilrettelegge for generalisering og opprettholdelse av atferdsendring
 • analysere innsamlede data og framstille disse i en graf
 • kommunisere med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan beskrive atferdsanalysens anvendelsesområder
 • kan diskutere etiske problemstillinger knyttet til datainnsamling og observasjon
 • kan redegjøre for juridiske forhold som berører datainnsamling og observasjon, med spesiell vekt på samtykke, informasjonsutveksling og lagring
 • har faglig forståelse, relasjonelle ferdigheter og profesjonelle kvalifikasjoner som etterspørres på praksisstedet

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet krever deltakelse i arbeidsoppgaver på arbeidsplassen/i virksomheten, gjennomføring av aktiviteter som fremmer læringsutbyttet og overholdelse av de generelle krav for praksisstudier som høyskolen har utarbeidet. Disse generelle kravene finnes i Canvas.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende må gjennomføres for at studentens praksisstudium kan vurderes:

 • Innlevering av planleggingsdokumenter for praksisstudiet
 • Deltakelse i arbeidsoppgaver på praksisstedet, minimum 90 % tilstedeværelse
 • Deltakelse på seminardag
 • Overholdelse av generelle krav for praksisstudier

Vurdering og eksamen

1. Vurdering av praksisstudiet

2. Individuell, skriftlig oppgave knyttet til praksisstudiet, ca. 2000 ord. Rapporten skal vise at studenten har kunnskap fra ulike fagområder (syntesekunnskap). Det er utarbeidet spesielle kriterier for vurdering av denne. Ved ikke bestått skriftlig oppgave kan studenten levere omarbeidet oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Til pkt. 1: Ikke relevant

Til pkt. 2: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Sensorordning

Til 1: Emneansvarlig etter innstilling fra praksislærer

Til 2: Én intern og én ekstern sensor

Praksislærer må innstille på at praksisstudiet er bestått før den individuelle oppgaven vurderes.