EPN

PSYK3910 Faglig fordypning og bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bachelorstudiet i psykologi avsluttes med et selvstendig dokumentasjonsarbeid - en bacheloroppgave. Emnet PSYK3910 - Fagligfordypning og bacheloroppgave utgjør 30 sp (hele 6. semester). Her skal studenter delta i lærernes forskningsaktiviteter, hvor dette arbeidet tilsvarer PSYKPRA2 i omfang. I tillegg skal studenten skrive sin bacheloroppgave i tilknytning til denne forskningsaktiviteten. Bacheloroppgaven skal skrives i artikkelform i henhold til APA-standard.

Forkunnskapskrav

Bestått emnene PSYK1100, PSYK1200, PSYK1320, PSYK1420, PSYK1600, PSYK1700, PSYK2100, PSYK2200, PSYK2310, PSYKPRA10, PSYK2400, PSYK2600, PSYK3200, PSYK3400 og PSYK3500

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan:

 • beskrive det spesifikke faglige fordypningsområdet
 • redegjøre for relevante kilder for litteratursøk
 • redegjøre for godkjenningsprosedyrer for forskningsprosjekt og relevante godkjenningsinstanser for disse
 • redegjøre for ulike former for rapportering i tråd med etiske krav og retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan

 • kan ivareta personvern jfr. personvernforordningen (General Data Protection Regulation - GPDR), samtykke og taushetsplikt
 • samarbeide og bidra i et forskningsmiljø og redegjøre for forskergruppens aktiviteter
 • utføre tildelte arbeidsoppgaver selvstendig
 • gjennomføre ulike former for litteratursøk
 • formulere en problemstilling i samsvar med generelle krav
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere en studie, et prosjektarbeid eller et omsorgs- eller opplæringstiltak
 • innhente og bearbeide data
 • bruke IMRAD-strukturen i rapportering og referanseføring etter gjeldende APA-standard
 • handle i tråd med fagetiske prinsipper 

Generell kompetanse

Studenten

 • utøver forskningsetikk og relevant fagkritikk i tråd med akademisk standard
 • kan formidle og dokumentere atferdsanalytisk arbeid 
 • kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer og bidra til utvikling av eget fag

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går på heltid over 18 uker, hvorav to uker kan utgjøre en teoriintroduksjon. Gjennom samarbeid om forskningsaktiviteter, skal studentene få mulighet til både å fordype seg innen ett fagområde og på vedkommende sitt faglige interesseområde/prosjekt. 

Studentene skal også arbeide selvstendig med bacheloroppgaven. Hver student vil få oppnevnt en veileder blant instituttets medarbeidere.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For at studenten skal få levere bacheloroppgaven må følgende være godkjent: 

 • Innlevering av oppgaveoversikt og tidsplan for oppholdet i forskningsmiljøet
 • Minimum 90 % deltakelse i forskningsgruppemøter  
 • Utarbeidet skisse for bacheloroppgaven
 • Minimum 80 % deltakelse på organisert veiledning  

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgave, individuell, maksimum 8000 ord

Etter søknad kan to studenter innvilges å skrive sammen. Forutsetningen for dette er at de har samlet inn data i fellesskap og bruker disse i BA-oppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor