EPN

PSYK3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

For profesjonelle yrkesutøvere er det nødvendig å ha ferdigheter i selvstendig tenkning og problemløsning. Bachelorstudiet i psykologi avsluttes med et selvstendig dokumentasjonsarbeid - en bacheloroppgave. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten vise forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Bacheloroppgaven skal skrives i artikkelform i henhold til APA-standard.

Forkunnskapskrav

Bestått emnene PSYK1100, PSYK1200, PSYK1320, PSYK1420, PSYK1600, PSYK1700, PSYK2100, PSYK2200, PSYK2310, PSYKPRA10, PSYK2400, PSYK2600, PSYK3200, PSYK3400, PSYK3500 og PSYKPRA2.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for relevante kilder for litteratursøk
 • redegjøre for ulike former for rapportering i tråd med etiske krav og retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan

 • kan ivareta personvern jfr. personvernforordningen (General Data Protection Regulation - GPDR), samtykke og taushetsplikt
 • gjennomføre ulike former for litteratursøk
 • formulere en problemstilling i samsvar med generelle krav
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere en studie, et prosjektarbeid eller et omsorgs- eller opplæringstiltak
 • innhente og bearbeide data
 • bruke IMRAD-strukturen i rapportering og referanseføring etter gjeldende APA-standard

Generell kompetanse

Studenten

 • utøver forskningsetikk og relevant fagkritikk i tråd med akademisk standard
 • kan formidle og dokumentere atferdsanalytisk arbeid 
 • kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer og bidra til utvikling av eget fag

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med bacheloroppgaven går på heltid over 8 uker. Studentene arbeider selvstendig med oppgaven. Hver student vil få oppnevnt en veileder blant instituttets medarbeidere.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For at studenten skal få levere bacheloroppgaven må følgende være godkjent: 

 • Utarbeidet skisse for bacheloroppgaven
 • Minimum 80 % deltakelse organisert veiledning

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgave, individuell, maksimum 8000 ord

Etter søknad kan to studenter innvilges å skrive sammen. Forutsetningen for dette er at de har samlet inn data i fellesskap og bruker disse i BA-oppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor