EPN

PSYK3500 Evolusjon og atferd Emneplan

Engelsk emnenavn
Evolution and Behavior
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i hvordan evolusjons- og atferdsanalytisk teori kan forklare atferd hos dyr og mennesker. Faget tar for seg sentrale temaer innenfor moderne evolusjonsbiologi, atferdsøkologi og seleksjon ved konsekvenser. Det omfatter en innføring i temaer fra biologi, evolusjonspsykologi, antropologi, og atferdsanalystisk synspunkt på seleksjon og kultur.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for likheter og forskjeller mellom seleksjon i evolusjonsbiologi og atferdsanalyse
 • forklare interaksjoner mellom seleksjonsprinsipper på de ulike nivåene
 • redegjøre for grunnleggende prinsipper og teorier i moderne evolusjonsbiologi 
 • beskrive sentrale temaer innen atferdsøkologi            
 • beskrive sentrale temaer innen moderne genetikk og arvelighetsforståelse
 • beskrive betydningen av naturlig seleksjon har for nervesystemets oppbygging og funksjon  
 • beskrive grunnleggende forskningsområder innenfor evolusjonspsykologi

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende prinsipper om kulturell seleksjon ved endringer i organisasjoner og grupper
 • finne eksempler på hvordan spesifikke atferder kan forklares fra et evolusjonært perspektiv
 • reflektere over temaer og teorier innenfor evolusjon og atferd 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i det biologiske grunnlaget for atferd hos dyr, inkludert mennesker
 • kan formidle seleksjon som en forklaringsmodell både skriftlig og muntlig
 • kjenner til nytekning og innovasjonsprosesser innenfor atferdsanalysen som en helhetlig disiplin basert på seleksjonsvitenskaper

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, selvstudium, og presentasjon av tekster og gruppearbeid. l tillegg holdes seminarer, hvor studentene presenterer fagstoff. Studentene presenterer tekster fra pensum, legger opp til drøftinger og får veiledning for videre lesning. Underveis i emnet skal studenten levere 3 besvarelser.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 % deltakelse på de obligatoriske seminarene  
 • Presentasjon av fagtekster
 • Innlevering av 3 individuelle, skriftlige besvarelser, maksimalt 900 ord 

Vurdering og eksamen

Skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen), 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor