EPN

PSYK3400 Utviklingspsykologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Developmental Psychology
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en innføring i hvordan generelle læringsprinsipper er relevante i forbindelse med utviklingspsykologiske begreper som sosial, emosjonell og kognitiv utvikling. I dette emnet vil det spesielt legges vekt på moderne teorier innenfor utviklingspsykologi, der utvikling sees som et samspill mellom biologiske forutsetninger, læringshistorie og ulike miljøbetingelser.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for historiske og moderne utviklingsteorier
 • redegjøre for en atferdsanalytisk tilnærming til utviklingspsykologi
 • beskrive barns utvikling i prenatal-/fødsel-/postnatalperiode 

Ferdigheter

Studenten kan  

 • gjengi og reflektere over sentrale utviklingsteorier knyttet til kognitiv utvikling, kommunikasjon, personlighet, sosial og emosjonell utvikling
 • gjengi og reflektere over utvikling av antisosial atferd og atferdsforstyrrelser
 • utføre og reflektere over anvendelsen av «discrete trials»-opplæring
 • utføre og reflektere over anvendelsen av presisjonsopplæring

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • beskrive og reflektere over egen presentasjonsteknikk
 • beskrive og reflektere over sentrale teorier innen utviklingspsykologi
 • beskrive kontroverser rundt bidragene til arv og miljø

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, seminarer med presentasjoner og arbeidskrav knyttet til å lære medstudenter pensum. Seminarpresentasjonene blir vurdert etter bestemte kriterier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 % deltakelse på seminarene
 • Presentere 1-2 seminaroppgaver
 • Identifisere et område for forbedring i presentasjonsteknikk og evaluere dette i egne presentasjoner
 • Evaluere 1-2 presentasjoner fra medstudent (både faglig og presentasjonsteknisk)
 • Undervise medstudent i pensum med «flashkort» («discrete trials»-opplæring) og etablere flyt (presisjons opplæring) 

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen, hvor 4 tester og skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen), 4 timer, inngår. Alle 4 testene må være bestått for å kunne gå opp til digital, skriftlig eksamen under tilsyn. Alle komponentene må være vurdert til bestått for at eksamen som helhet skal bestås.       

Hvis studenten stryker på én test tas den ene testen om igjen.  Ny/utsatt eksamensgjennomføring av de 4 testene kan gjennomføres én gang før ordinær digital, skriftlig eksamen under tilsyn. Før ny/utsatt digital, skriftlig eksamen under tilsyn vil det være anledning til å gjennomføre en eller flere av testene en tredje og siste gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. Karakteruttrykket vil framkomme på grunnlag av testene avlagt i emnet totalt (60 %) og resultatet på skoleeksamen (40 %). Studenten har klagerett på samlet eksamenskarakter for hele mappen.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor