EPN

PSYK3200 Sosialpsykologi  Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Psychology
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet vil belyse relasjonelle ferdigheter og gruppeprosesser både i sosialpsykologisk og atferdsanalytisk perspektiv. Veiledningsferdigheter i praksis blir vektlagt. Emnet vil dekke atferdsfenomener som sosialpsykologien fokuserer på.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan:

 • beskrive sosialpsykologiens sentrale atferdsfenomener
 • redegjøre for spesifikke forskningsfelt og eksperimenter innen i sosialpsykologien
 • redegjøre for sammenhengen mellom atferdsanalytiske veiledningsteorier og veiledning i praksis

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere atferdsanalytisk perspektiv på atferdsfenomener innen sosial psykologi
 • redegjøre for motivasjonsteori ut i fra et sosialpsykologisk og et atferdsanalytisk perspektiv
 • forklare begrepene verbalt samfunn, regelfølging, og instrukskontroll
 • beskrive veiledningsprosessen, gjennomføre gangen i et veiledningsforløp og samt å gjennomføre grunnleggende veiledningsferdigheter
 • anvende ulike veiledningsteknikker og effektiv kommunikasjon
 • formulere forhold som kan virke samarbeidsfremmende, konfliktutløsende og konfliktløsende
 • beherske å gi positiv og korrektiv tilbakemelding i en veiledningsprosess 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle forskning fra både sosialpsykologien og atferdsanalysen i analyse av sosial atferd
 • drøfte veiledning i et atferdsanalytisk perspektiv
 • utføre effektiv møte- og gruppeledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, «inter-teaching», seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser og demonstrasjoner (workshops) og selvstudium. Gjennom hjemmeeksamen vil studentenes læringsutbytte dokumenteres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 % deltakelse på seminarer og obligatorisk undervisning  
 • 100 % deltakelse i workshop på veiledningsferdigheter
 • Gjennomføre 11 mindre tester (80% av svarene per test må være korrekt)
 • 100 % deltakelse i demonstrasjon av et veiledningsmøte som inkluderer relevante veiledningsferdigheter, og som opponent en gang  

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager, maksimalt 3 500 ord  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor