EPN

PSYK2600 Forskningsmetode 3 - Forskningsdesign og statistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods 3 - Research Designs and Statistics
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forskningsmetode og statistikk har en sentral plass innen atferds- og samfunnsforskning, og en grunnleggende forståelse av metode og statistiske begreper er nødvendig for å kunne lese forskningsartikler og vurdere kvaliteten på data og funn.

Forkunnskapskrav

Bestått emnet PSYK2100

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan:

  • redegjøre for generell forskningsmetode
  • beskrive grunnleggende forskningsdesign og forklare ulike typer validitet
  • redegjøre for bruken av deskriptiv statistikk
  • beskrive prinsippene for statistisk hypotesetesting
  • forklare type l og type lI feil
  • forklare grunnleggende statistiske analyser og deres bruksområde

Ferdigheter

Studenten kan

  • vurdere forskningsresultater i publiserte studier og validiteten på funnene
  • designe en god studie og gjennomføre enkle statistiske analyser av egne data

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle de grunnleggende prinsippene for forskningsmetode, hypotesetesting og statistikk

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. l tillegg vil det gjennomføres en seminardag der studentene får praktisk øvelse i bruk av enkle statistiske analyser og tolking av resultater.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

  • 100 % deltakelse på obligatorisk undervisning

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen, hvor 4 tester à 1 time og digital, skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer, inngår. Alle 4 testene må være bestått for å kunne gå opp til digital, skriftlig eksamen under tilsyn. Alle komponentene må være vurdert til bestått for at eksamen som helhet skal bestås. 

Hvis studenten stryker på én test tas den ene testen om igjen.  Ny/utsatt eksamensgjennomføring av de 4 testene kan gjennomføres én gang før ordinær digital, skriftlig eksamen under tilsyn. Før ny/utsatt digital, skriftlig eksamen under tilsyn vil det være anledning til å gjennomføre en eller flere av testene en tredje og siste gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. Karakteruttrykket vil framkomme på grunnlag av testene avlagt i emnet totalt (60 %) og resultatet på skoleeksamen (40 %). Studenten har klagerett på samlet eksamenskarakter for hele mappen. 

Sensorordning

Én intern sensor. Tilsynssensor vurderer oppgavesett og sensurveiledning.