EPN

PSYK2400 Forskningsmetode 2 - N=1-design, evaluering og dokumentasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods 2 - N=1-designs, Evaluation, and Documentation
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I forskning og endringsarbeid er det viktig å kunne formulere presise og operasjonelle mål, velge målemetoder, design og metode som er egnet for å påvise endring, samt å kunne kommunisere funn som er blitt gjort på en klar og tydelig måte. 

Et viktig virkemiddel i planlegging og dokumentasjon av individrettede tiltak er individuell plan, som er lovfestet rettighet for brukere med sammensatte tjenestebehov.

Forkunnskapskrav

Bestått emnet PSYK2100

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan:

 • beskrive gangen i en forsvarlig planlegging og dokumentasjonsprosess
 • forklare hvordan vitenskapelige journaler evaluerer og vurderer artikler
 • redegjøre for APA standard (Publication Manual of the American Psychological Association) 

Ferdigheter

Studenten kan

 • lage og begrunne problemstillinger som kan belyses vitenskapelig
 • planlegge og gjennomføre en eksperimentell undersøkelse
 • skrive en rapport basert på APA-standard
 • skrive et sammendrag av og vurdere en vitenskapelig artikkel
 • lage og begrunne mål i endringsarbeid og i klinisk arbeid
 • utforme en individuell plan 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • redegjøre for forskjellen mellom mål og tiltak/strategi
 • redegjøre for gangen i en vitenskapelig undersøkelse fra planlegging til publikasjon
 • formulere overordnede mål (visjoner), generelle mål og spesifikke mål

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, selvstudium, veiledet oppgaveløsning, workshops og øvelser. Med utgangspunkt i gitte opplysninger skal studentene, gjennom gruppearbeid, utarbeide behandlingsmål på ulike nivåer og begrunne disse. Studentene skal presentere disse i klassen. I tillegg skal studentene individuelt lage en problemstilling for en vitenskapelig undersøkelse, planlegge og gjennomføre undersøkelsen samt skrive vitenskapelig artikkel.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 % deltakelse i obligatorisk undervisning, gruppearbeid og workshops  
 • Individuelle presentasjoner av opplegg for en eksperimentell undersøkelse for gruppen 
 • Presentasjon av behandlingsmål med begrunnelse for klassen

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager, maksimalt 3500 ord

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor