EPN

PSYK2310 Atferdsanalyse 3 - Eksperimentell og konseptuell atferdsanalyse  Emneplan

Engelsk emnenavn
Behavior Analysis 3 - Experimental and Conceptual Behavior Analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en fordypning i atferdsanalytisk forståelse av atferd. Emnet gir en utdypning av det teoretiske grunnlaget for å kunne anvende læringsprinsipper i løsning av ulike utfordringer.

Forkunnskapskrav

Bestått emnene PSYK1420 og PSYK2200.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

  • beskrive sammenhengen mellom anvendt, eksperimentell og konseptuell atferdsanalyse
  • definere begrepet oppsummerende merkelapper og redegjøre for kategorifeil i beskrivelse og forklaring av atferd
  • redegjøre for hvordan kompleks atferd som hukommelse, verbal atferd, privat atferd og kognisjon kan forstås innen atferdsanalyse

Ferdigheter

Studenten kan

  • diskutere argumenter for og imot en atferdsanalytisk tilnærming til å forklare atferd
  • definere og gi eksempler som illustrerer atferdsanalytiske begreper 

Generell kompetanse

Studenten kan

  • diskutere hvordan beskrivelse, prediksjon og kontroll inngår som formål med atferdsanalyse som en vitenskap
  • redegjøre for overveielser knyttet til valg av analyseenheter innen en vitenskap om atferd

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, «inter-teaching», selvstudium og studentinitiert gruppearbeid. l tillegg vil det bli avholdt seminarer, og deltakelse på disse er obligatorisk. Her skal studentene selv presentere temaer fra pensum, legge opp til drøftinger og få veiledning for videre lesning. Gjennom presentasjoner, tester og eksamen vil studentenes læringsutbytte dokumenteres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

  • Minimum 80 % deltakelse på seminarene
  • Presentasjon av fagstoff /tekster

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen, hvor 4 tester à 1 time avlagt i emnet og en individuell hjemmeeksamen over 4 dager, maksimalt 2000 ord, inngår. Alle 4 testene må være bestått for å kunne gå opp til hjemmeeksamen. Alle komponentene må være vurdert til bestått for at eksamen som helhet skal bestås. Hvis studenten stryker på én test tas den ene testen om igjen. 

Ny/utsatt eksamensgjennomføring av de 4 testene kan gjennomføres én gang før ordinær individuell hjemmeeksamen. Før ny/utsatt individuell hjemmeeksamen vil det være anledning til å gjennomføre en eller flere av testene en tredje og siste gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Ved testene: Ingen hjelpemidler tillatt

Ved den individuelle hjemmeeksamenen: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.  Karakteruttrykket vil framkomme på grunnlag av testene avlagt i emnet totalt (60 %) og resultatet på hjemmeeksamen (40 %). Studenten har klagerett på samlet eksamenskarakter for hele mappen

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor