EPN

PSYK2200 Atferdsanalyse 2 - Anvendt atferdsanalyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Behavior Analysis 2 - Applied Behavior Analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

l dette emnet presenteres anvendelse av atferdsanalyse på ulike felt. Læring og mestring er to sentrale begreper i å støtte opp og videreutvikle en persons egen kompetanse. Dette vil også øke vedkommende sine muligheter til å påvirke omgivelsene og få kontroll over eget liv. Gjennom emnet vil ulike metoder som bygger på anvendt atferdsanalyse og empirisk støttede tilnærminger bli belyst.

Forkunnskapskrav

Bestått emnet PSYK 1420.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare kjennetegn ved anvendt atferdsanalyse
 • beskrive kontingensformet vs. regelstyrt atferd
 • gjenkjenne og identifisere grunnleggende og kompleks verbal atferd
 • redegjøre for funksjonell kartlegging
 • diskutere behandling av problematferd
 • redegjøre for krav til empirisk støttete behandlingsformer
 • referere til og beskrive empirisk støttete tilnærminger innen:
  • etablering av verbal atferd
  • opplæring av barn med autisme
  • intervensjoner for barn og ungdom/voksne
  • skoleintervensjoner
  • kognitiv atferdsterapi og behandling av psykiske lidelser
  • helseintervensjoner
  • trening med dyr (dyrevelferd og labratorieeksperimenter)
 • referere til anvendt atferdsanalyse i organisasjoner 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere grunnleggende læringsprinsipper
 • redegjøre muntlig for og praktisk demonstrere funksjonelle analyser
 • fastsette ulike opplæringsmetoder for å fremme atferd gjennom anvendt atferdsanalytisk opplæringsmetoder
 • beherske grunnleggende verbale operanter
 • kritisk vurdere etisk og forsvarlig anvendelse av atferdsanalyse og profesjonelle ferdigheter 
 • bruke gjeldende APA standard i skriftlige innleveringer; referering i tekst, referanselisten og overskrifter

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • formidle og reflektere over anvendt atferdsanalyse som forskningsfelt
 • presentere en rekke anvendelsesområder innen anvendt atferdsanalyse
 • formidle grunnleggende læringsprinsipper for etablering av atferd
 • formidle grunnleggende læringsprinsipper for avlæring av problematferd
 • drøfte etisk og ansvarlig bruk av atferdsanalyse
 • drøfte profesjonelle ferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, selvstudium, seminarer, workshops, «inter-teaching» og gruppearbeid. Gjennom presentasjoner, demonstrering av praktiske ferdigheter, skriftlige innleveringer og eksamen vil studentenes læringsutbytte dokumenteres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 % deltakelse på obligatorisk undervisning, seminarer og workshop  
 • Innlevering av 3 individuelle skriftlige oppgaver (Reaction Papers; RP’er), maksimalt 900 ord

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager, maksimalt 3 500 ord

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor