EPN

PSYK1210 Generell og historisk innføring i psykologi Emneplan

Engelsk emnenavn
General and Historical Introduction to Psychology
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en første innføring i sentrale psykologiske temaer og er en plattform for videre studier i psykologi. Emnet vil gi et grunnlag for å forstå psykologi som et bredt forskningsfelt som dekker mange områder, og også gi en oversikt over kliniske metoder i psykologi. Emnet gir orientering om viktige generelle temaer som psykologien er opptatt av å belyse og trekk ved deres historie.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for vitenskapelige metoder i psykologi
 • redegjøre for evolusjonær og biologisk basis for atferd
 • beskrive kognitive prosesser, intelligens og måling av intelligens
 • redegjøre for læring og atferdsanalyse
 • beskrive motivasjon, emosjoner, stress og helse
 • redegjøre for hukommelse, sansing og persepsjon
 • redegjøre for personlighet og individuelle forskjeller
 • redegjøre for psykiske forstyrelser/lidelser og klinisk psykologi
 • beskrive historisk utvikling og viktige bidragsytere

Ferdigheter

Studenten kan

 • innhente, kritisk vurdere og integrere sentrale temaer i psykologi, som angitt i «Kunnskap»

Generell kompetanse

Studenten kan

 • presentere fagstoff for, og utveksle synspunkter med, medstudenter
 • reflektere over psykologiens historie og psykologi som vitenskap i dag

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, selvstudium og studentinitiert gruppearbeid. l tillegg vil det bli holdt seminarer med vekt på presentasjon av psykologifaglige tekster. Deltakelse på disse seminarene er obligatorisk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og obligatoriske undervisningsdager

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen, hvor 4 tester à 1 times varighet og skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer, inngår. Alle testene må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen under tilsyn. Alle komponentene må være vurdert til bestått for at eksamen som helhet skal bestås.

Hvis studenten stryker på én test tas den ene testen om igjen. Ny/utsatt eksamensgjennomføring av de 4 testene kan gjennomføres én gang før ordinær skriftlig eksamen under tilsyn. Før ny/utsatt skriftlig eksamen under tilsyn vil det være anledning til å gjennomføre en eller flere av testene en tredje og siste gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.  Karakteruttrykket vil framkomme på grunnlag av testene avlagt i emnet totalt (60 %) og resultatet på skoleeksamen (40 %). Studenten har klagerett på samlet eksamenskarakter for hele mappen.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med PSYK1320, 5 studiepoeng med PSYK1200.