EPN

PSYK1100 Vitenskapsteori og etikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Philosophy of Science, and Ethics
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet belyser sentrale problemstillinger i den vestlige idéhistorien. Disse danner grunnlag for metodevalg ut fra et forskningsmessig/evidensbasert perspektiv og for forståelse av vitenskapens betydning for generell fagkunnskap.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive de viktigste hovedområdene innenfor vitenskapsfilosofien (metafysikk, epistemologi og etikk) og utvalgte vitenskapsteoretiske perspektiver
 • redegjøre for det vitenskapsteoretiske grunnlaget for psykologi og atferdsanalyse som fag
 • redegjøre for vitenskapelig metode
 • forklare ulike teorier om etikk
 • redegjøre for de etiske retningslinjene og retningslinjene for profesjonell opptreden som beskrives av Behavior Analyst Certification Board (BACB)
 • beskrive de sentrale prinsipper fra Helsinki-erklæringen og Regelverket for regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Ferdigheter

Studenten kan

 • beskrive og reflektere over etiske problemstillinger som er aktuelle for psykologifaget
 • beskrive og reflektere over verdikonflikter og etiske dilemmaer på individ-, gruppe­ og samfunnsnivå
 • beskrive og reflektere over eksperimentet som vitenskapelig metode

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske posisjoner i forbindelse med metodevalg og ulike etiske teorier

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids-  og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger og selvstudium. I tillegg vil det bli holdt seminarer, hvor studentene skal presentere fagstoff. Deltakelse på disse seminarene er obligatorisk. Studentene skal selv presentere tekster fra pensum, legge opp til drøftinger og motta veiledning for videre lesning. I løpet av emnet skal studentene levere inn 4 besvarelser knyttet til sentrale temaer i pensum. Temaene vil bli gitt av faglærer. Gjennom presentasjoner, skriftlige besvarelser og eksamen vil studentenes læringsutbytter dokumenteres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 % deltakelse på obligatoriske undervisningsdager og seminarer 
 • Presentasjon av angitt fagstoff
 • 4 individuelle, skriftlige besvarelser etter gitte kriterier, maksimalt 900 ord.

Vurdering og eksamen

Skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen), 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor