EPN

PS9400 Idéer og begreper i sosialt arbeid og sosialpolitikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Ideas and concepts in Social Work and Social Policy
Studieprogram
Ph.d.-program i samfunnsvitenskap
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en framstilling av sosialt arbeid og sosialpolitikk som kunnskapsfelt og institusjonell praksis, samt av sentrale teoretiske debatter. Emnet skal utvikle integreringen av de to fagfeltene, sosialt arbeid og sosialpolitikk og vil bestrebe seg på at undervisningen og problemstillingene som tas opp, bidrar til å se sammenhengen mellom dem.

Emnet består av tre tematiske hovedkomponenter:

 • Sentrale fagtradisjoner innenfor sosialt arbeid og sosialpolitikk.
 • Utvikling av kjernebegreper innenfor sosialt arbeid og sosialpolitikk.
 • Sentrale teoretiske debatter i sosialt arbeid og sosialpolitikk, i et historisk så vel som et nåtidig perspektiv.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner kunnskapsfronten i sentrale fagtradisjoner i sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • har fordypet kunnskap i og forståelse av sentrale begreper og ideer i fagfeltet sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • kjenner de sentrale teoretiske debatter som preger sosialt arbeid og sosialpolitikk som fagfelt

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • reflektere over og formidle fagfeltets forskningsfelt og idéhistoriske utvikling
 • bidra til å utvikle sentrale ideer og begreper innen sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • kunne sammenstille og problematisere begreper, idéer og teorier innen fagfeltet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • bidra til å videreutvikle fagdebatten om grunnlagsspørsmål i sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • identifisere fornyende teoretiske problemstillinger med relevans for sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • formidle teoretisk relevante problemstillinger innen fagfeltene nasjonalt og internasjonalt

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og kandidatfremlegg der tekster drøftes og aktuell forskning presenteres. Kandidatene skal legge fram analyser av pensum og andre tekster.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan fravær fra undervisning kunne godtas etter søknad. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få innlevert paper vurdert. (Se under for krav til paper.)

Vurdering og eksamen

Et paper på mellom 6-8 sider (innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg) skal leveres innen 2 måneder etter at undervisningen i emnet er avsluttet. Emneansvarlig og medemneansvarlig vurderer paperet. Godkjent paper er en forutsetning for å oppnå 5 studiepoeng. Dersom paperet ikke vurderes til bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet paper én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått

Sensorordning

Paperet bedømmes av emneansvarlig og medemneansvarlig

Opptakskrav

Opptakskrav: Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. Stipendiater i ph.d- programmet samfunnsvitenskap prioriteres.

Eksterne søkere bruker Søknadsweb. (Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap). Interne kandidater bruker Studentweb og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

Nødvendige vedlegg til søknaden:

Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i Søknadsweb. 

Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.

Maks antall deltakere er 15.