EPN

PREV6000 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og selvbestemt prevensjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Sexual and Reproductive Health and Rights and Self-determined Contraceptive Choices
Studieprogram
Videreutdanning i Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fra 1.1.16 ble rekvireringsrett for prevensjonsmidler utvidet for jordmødre og helsesøstre til også å gjelde langtidsvirkende reversibel prevensjonsmetoder (LARC). LARC, p-stav og spiral er blant de beste og sikreste hormonelle prevensjonsmidler for kvinner for å fremme kvinners seksuelle autonomi og kvinners seksuelle helse. Hensikten med utvidet rekvireringsrett er primært å gjøre tilbudet tilgjengelig som et lavterskeltilbud for de aktuelle brukergruppene.

I emnet fokuseres det på menneskers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fra pubertet og i reproduktivt aldersspenn. Seksuell og reproduktiv helse som en del av helsefremmende arbeid for å bedre livskvalitet og folkehelse vektlegges.

Som grunnlag for å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til seksuell og reproduktiv helse vil det bli lagt vekt på veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk. Gjennom emnet vil de ulike tema problematiseres og diskuteres fra nasjonale og globale perspektiver med fokus på verdier og menneskerettigheter. Ofte skjer møtene mellom bruker og fagperson i intime og uforutsigbare situasjoner. Det er viktig at studenten er bevisst både egen og andres oppfatning av kropp, kjønn og seksualitet.

Studiet er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i et livsløpsperspektiv relatert til samfunnsmessige og kulturelle forhold
 • inngående kunnskap om ulike brukerperspektiv
 • avansert kunnskap om prevensjon - midler, metoder og bruk
 • inngående kunnskap om kommunikasjon og veiledning relatert til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og selvbestemt prevensjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre kunnskapsbasert veiledning for selvbestemt prevensjon
 • rekvirere og administrere relevante prevensjonsmidler

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere faglige problemstillinger knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
 • analysere faglige sammenhenger med og utfordringer i tverrprofesjonsfaglig utøvelse

Innhold

Emnet gjennomføres på deltid i løpet av ett semester, og er 60% digitalt basert og 40 % samlingsbasert med fremmøteplikt. Studiet omfatter både teoretisk og praktisk undervisning. Det arrangeres 3 samlinger av 1-2 dagers varighet, totalt 4-5 dager. Det forventes totalt, samlet for all aktivitet på emnet, en arbeidsinnsats på ca.135 timer fordelt over 12 uker. 

Både teoretisk og praktisk undervisning må gjennomføres for å få emnet godkjent.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsutbyttene i studiet er fokusert mot spesialisering i seksuell og reproduktiv helse og selvbestemt prevensjon. Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse integreres og har størst mulig overføringsverdi til profesjonell yrkesutøvelse. Det legges derfor vekt på varierte arbeidsformer med veksling mellom teoretiske og praktiske studier. Nettbaserte tilgjengelige læringsressurser bidrar til fleksibilitet for studenten i læringsprosessen.

I studiet benyttes en kombinasjon av felles undervisning (på campus), basert på omvendt undervisning (flipped classroom), og ulike typer digital teknologi for å stimulere til studentaktiv læring og samarbeid. Digitale læringsressurser er utviklet spesifikt for dette emnet, og interaktive oppgaver benyttes som del av undervisningsopplegget. Dette inkluderer flervalgstester, refleksjonsoppgaver og nettbaserte diskusjoner.

Studentene får gjennom studiet oppfølging i form av veiledning og tilbakemeldinger. OsloMets digitale læringsplattform (LMS) benyttes aktivt i studietiden. Det er nødvendig at studentene har tilgang til egen PC og internett.

Undervisningsspråket er norsk.

Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeids- og undervisningsformer som anvendes i emnet.

Forelesninger

Forelesning benyttes for å introdusere nytt fagstoff og gi en oversikt. Ved å trekke fram hovedelementer, synliggjøre sammenhenger og også peke på og diskutere relevante problemstillinger innenfor tema, vil det danne grunnlag for studentens egenlæring. Det inviteres til dialog mellom studenter og lærer, og studentene får anledning til å stille spørsmål og diskutere aktuelle tema og problemstillinger. Best utbytte oppnår studentene når de møter forberedt til undervisningen. Forelesninger benyttes gjerne sammen med andre undervisningsformer. Forelesninger vil gis på norsk. 

Omvendt undervisning (Flipped Classroom)

Deler av undervisningen organiseres som «omvendt undervisning» (flipped classrom). Dette innebærer at den tradisjonelle forelesningen erstattes av digitale filmklipp eller opptak av forelesninger. Disse filmene ser studentene hjemme før de kommer til undervisning ved utdanningen. På den måten frigjøres tid til problemløsende aktiviteter sammen med studenter og lærere ved utdanningen, gjerne i form av veiledet gruppearbeid eller seminarundervisning.

Gruppearbeid  

Gruppearbeid benyttes i arbeid med problemstillinger og eventuelt praktiske oppgaver som gjennomføres og løses i fellesskap med andre studenter. Gruppearbeidet skal understøtte læringen av fagstoff og gi trening i samarbeid, samspill og kommunikasjon, som er nødvendig kompetanse i prevensjonsveiledning. Ved samarbeid med andre kreves det at studentene viser interesse, opptrer respektfullt og sikrer at alle i gruppen er med i beslutninger som tas.

Seminarer

Hensikten er å bearbeide og drøfte fagstoff og tilrettelegge for faglig diskusjon mellom studenter og lærere. Muntlig formidling av faget vektlegges. Studenten får trening i fremlegging av fagstoffet i små og store grupper, og oppfordres til å gi uttrykk for egne meninger og reflektere over egne handlinger og holdninger.

Ferdighetstrening

I løpet av emnet skal studentene opparbeide seg ferdigheter i kommunikasjon og praktisk forskrivning av resepter, samt øvelser i OsloMets øvingslokaler på innsetting og uttak av spiral og P-stav.

Veiledning

Det tilbys to timer veiledning i forbindelse med gjennomføringen av arbeidskrav, hvorav en time felles veiledning i første samling, og deretter nettbasert veiledning individuelt eller i gruppe.

Selvstudium

Det digitale læreverket er bygd opp i relevante tema relatert til studiet. En kombinasjon av ulike digitale læringsaktiviteter som inkluderer film, og ulike oppgaver og øvelser. Noen temaer inngår ikke i organisert undervisning på seminardagene. Det forventes at studenten tilegner seg denne kunnskapen ved selvstudium. Studentene kommer til studiet med ulike læreforutsetninger, og gjennom selvstudium får de anledning til å prioritere temaer og områder de ønsker å arbeide mer med. Selvstudium er også med på å stimulere til selvstendig egenaktivitet og refleksjon.

Praksis

For å kunne administrere LARC må studentene kunne dokumentere at Helsedirektoratets krav er gjennomført. Dette inkluderer innsetting og uttak av spiral og innsetting og uttak av P-stav. Universitetet kan være behjelpelig med å skaffe praksisplasser. Praksis kan også avtales individuelt på kommunenivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav er alle former for arbeider, prøver og obligatorisk tilstedeværelse som settes som vilkår for å fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. Det forutsettes godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • krav om obligatorisk tilstedeværelse på 4 seminardager, med oppmøte minimum 80 %

 • dokumentasjon av gjennomførte krav til klinisk praksis

 • godkjent 5-6 flervalgstester, fortløpende i digitalt læreverk

 • godkjent 3-4 refleksjonsoppgaver på maksimalt en halv side pr. oppgave, fortløpende i digitalt læreverk

 • deltakelse i nettbaserte diskusjoner individuelt og i gruppe

 • obligatoriske øvelser på innsetting og uttak av P-stav og spiral

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse på samlinger fordi samlingene har fokus på problemstillinger og temaer som ikke kan læres på egenhånd. Dette kravet må være oppfylt for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil faglærer vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel individuelle skriftlige oppgaver. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært, og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

 Dokumentasjon av gjennomførte krav til klinisk praksis

For å få emnet godkjent må studenten dokumentere å ha gjennomgått helsedirektoratets krav for administrasjon av LARC.

Vurdering og eksamen

Vurderingen gjennomføres i henhold til lov om universiteter og høyskoler §§ 3-9, 4-7, 5-2 og 5-3, forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet og retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Vurderingsform: Individuell hjemmeeksamen i form av flervalgstest på inntil 30 minutter. Minimum 80% av flervalgstesten må være korrekt for å bestå.

Tilsynssensor: Det er tilknyttet tilsynsordning i studiet i tråd med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Opptakskrav

Målgruppe

Emnets målgruppe er jordmødre og helsesykepleiere som søker godkjenning til å administrere og foreskrive prevensjonsmidler inkludert langtidsvirkende reversible prevensjonsmidler(LARC).

Opptakskrav

Det faglige grunnlag for opptak er utdanning som helsesøster eller jordmor, eller tilsvarende.

Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversietet. 

Bruk av ansiktsdekkendebekledning er ikke forenlig med gjennomføring av studiet.  

Igangsetting av emnet forutsetter minimum 20 deltakere.