EPN

PHDPR9900 Profesjoner og organisasjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Professions and organizations
Studieprogram
Ph.d.-program i profesjonsstudier
Ph.d.-program i profesjonsstudier
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsutøvelse foregår i stor grad i organisasjoner. Profesjonsutøvere er ansatte i arbeidsorganisasjoner og utøver sin profesjon for organisasjonen og dens klienter. Et utbredt bilde av forholdet mellom profesjoner og organisasjoner er at organisasjon står i motsetning til profesjon, at byråkrati og profesjon representerer ulike logikker, at ledelsesstyring (managerialism) truer profesjonell autonomi og en klassisk «yrkesprofesjonalisme» (occupational professionalism), at organisasjoner kan ta i bruk ideer om profesjonalitet for å forme og styre sine ansatte.

 

I dette emnet skal vi også ta for oss bidrag som viser et mer sammensatt bilde. Emnet presenterer bidrag som tar for seg hvordan organisasjoner kan romme flere ulike, kanskje motsetningsfylte, logikker og balanserer flere hensyn, og hvordan profesjoner og profesjonsutøvere kan ta opp i seg ulike logikker og hensyn og utvikle «hybride» former for profesjonalisme. Emnet dekker også bidrag som vektlegger at profesjoner kan være endringsagenter og forme organisasjoner og organisatoriske felt.

I dette emnet vil vi drøfte forholdet mellom profesjon og ledelse i ulike typer organisasjoner, ulike perspektiver på profesjoners posisjon i organisasjoner og organisatoriske felt, og endrede organisatoriske og teknologiske betingelser for profesjonsutøvelse.

Når det gjelder perspektiver på organisasjoner, hviler emnet i hovedsak på institusjonell organisasjonsteori og begreper om organisatoriske (eller «institusjonelle») felt, institusjonell logikk og institusjonelt arbeid.

Forkunnskapskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

 

Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om ph.d.-programmet de tilhører og om eget ph.d.-prosjekt. Sammendraget sendes inn innen søknadsfristens utløp. For nærmere informasjon, se https://www.oslomet.no/om/sps/phd-profesjonsstudier

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:

 

Kunnskap

 

Kandidaten

  • har god forståelse av og kunnskap om ulike perspektiver på relasjoner mellom profesjoner og organisasjoner, og om skillelinjer mellom dem

Ferdigheter

 

Kandidaten

  • kan tenke selvstendig rundt sentrale forskningsspørsmål om profesjoner og organisasjoner

  • kan utvikle og begrunne analyser av spørsmål om profesjoner og organisasjoner

  • kan presentere egen forskning og har ferdigheter i å sette seg inn, vurdere og bidra til å utvikle andres forskning

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan overføre tilegnede kunnskap og ferdigheter til deres eget arbeid

  • kan gjennomføre studier av profesjoner og organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer forelesninger, studentpresentasjoner og drøftinger av ph.d.-studentenes egne forskningsprosjekter.

 

Undervisningsmodell: To samlinger a to dager

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 80 prosent.

 

Studentene må i forkant av emnet (3 uker før oppstart) levere et Paper på 3000-5000 (8-10 sider) knyttet til eget stipendiatprosjekt, på engelsk eller et skandinavisk språk, med 1,5 i linjeavstand. Paperet skal knytte an til emnets tematikk. Det kan være et artikkelutkast, en drøfting av en teoretisk eller metodisk tilnærming i eller utfordring ved avhandlingsarbeidet. Paperet vil bli drøftet i seminargrupper og skal revideres og levers inn til sluttvurdering senest 1 måneder etter avsluttet undervisning.

 

Studentene forventes å kommentere hverandres papere.

Studentene skal også presentere en tekst fra pensumet for sine medstudenter.

 

Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Vurdering og eksamen

Godkjent arbeidskrav og godkjent Paper gir 5 studiepoeng.

 

Paperet som danner grunnlaget for sluttvurderingen er en bearbeidet versjon av studentens egen skrevet tekst som leveres inn tre uker før oppstart av emnet og som seinere presenteres og diskuteres i seminargrupper. Paperet bearbeides og leveres inn på nytt, senest 1 måned etter avsluttet undervisning.

 

Paperene skal ha et omfang på ca. 8-10 sider med 1,5 linjeavstand (se under avsnitt «arbeidskrav» for mer informasjon om det formelle kravene til Paperet).

 

Paperet skal vurderes av emneansvarlig og de andre faglige bidragsytere til emnet fra OsloMet. Paperene vurderes på bakgrunn av de oppgitte læringsutbyttene for emnet.

 

Paperet vurderes til bestått eller ikke bestått. Paperet som vurderes til ikke bestått kan leveres inn som en bearbeidet utgave én gang innen en nærmere angitt frist.

Det benyttes karakterskala Bestått og Ikke Bestått.

 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

 

Alle

 

Klageadgang

 

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Opptakskrav

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med mastergrad eller tilsvarende utdanning. OsloMet-ansatte prioriteres ved opptak.

 

For å ha utbytte av kurset er det en fordel med grunnleggende forståelse av forskningsfeltene profesjon/ profesjonalisme og/ eller organisasjonsstudier, gjerne også noe erfaring med empiriske studier om disse feltene.