EPN

PHDPR9300 Profesjonsetikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Ethics
Studieprogram
Ph.d.-program i profesjonsstudier
Ph.d.-program i profesjonsstudier
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsetikk er det systematiske studie av etiske problemstillinger knyttet til profesjoner og profesjonsutøvelse. Hva er rett handling når det oppstår konflikter mellom profesjonelle roller, plikter og interesser på den ene siden, og brukeres interesser, verdier eller rettigheter på den andre? Har profesjonsutøvere rett til å nekte å yte visse tjenester av samvittighetsgrunner? Hva skiller relasjonen mellom profesjonsutøver og bruker fra andre typer relasjoner mellom mennesker? Hvilke moralske egenskaper bør gode profesjonsutøvere ha? I profesjonsetikk anvendes generelle teorier og metoder fra normativ etikk for å analysere disse og andre problemstillinger på en systematisk måte. Målet med emnet er å bidra til en dypere forståelse av etisk teori og argumentasjon og å stimulere til økt refleksjon over etiske dilemmaer som kan oppstå i f.eks. sykepleie, læreryrket, sosialt arbeid eller journalistikk.

Forkunnskapskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om etiske teorier
 • har inngående kunnskap om sentrale profesjonsetiske problemstillinger
 • har inngående kunnskap om etiske argumenter og begrunnelser i profesjonsetikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beskrive, diskutere og analysere etiske problemstillinger som oppstår i profesjonssammenheng
 • kan vurdere styrke og svakheter ved etiske argumenter og antagelser.
 • kan resonnere etisk på en selvstendig og systematisk måte
 • kan vurdere etisk forsvarlighet ved egen og andres forskning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere nye og relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan delta i debatter og formidle profesjonsetiske problemstillinger/dilemmaer i internasjonale fora

Innhold

Følgende temaer vil bli tatt opp:

 • Etisk teori, metode og begrunnelse.
 • Profesjonsroller og profesjonsetiske retningslinjer.
 • Institusjoner, likhet og rettferdighet.
 • Profesjonsutøveres plikter og brukeres rettigheter.
 • Samvittighet og reservasjonsrett.
 • Forskningsetikk og informert samtykke.
 • Konfidensialitet, hemmelighold og tillit.
 • Integritet, lojalitet og varsling.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og diskusjoner av profesjonsetiske dilemmaer i f.eks. sykepleie, læreryrket, sosialt arbeid og journalistikk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 80 prosent. Emneansvarlig kan i enkelte og særlige tilfeller akseptere unntak fra nærværskravet. I slike tilfeller kan manglende deltakelse i undervisningen kompenseres ved aktiv lesning av den aktuelle pensumlitteraturen. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Vurdering og eksamen

Godkjent deltakelse i emnet og bestått essay gir 5 studiepoeng. Det er en fordel om essayet er innrettet mot egen avhandling, men dette er ikke et absolutt krav. Essayet skal ha en presis problemstilling og være drøftende. Essayet skal ha et omfang på ca. åtte til ti sider med dobbelt linjeavstand, og skal leveres senest to måneder etter avsluttet undervisning. 

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Det gis ikke anledning til forlengelse av innleveringsfristen. Unntak er sykdom som dokumenteres med sykemelding. Etter søknad kan det gis utsettelse tilsvarende den dokumenterte sykdomsperioden.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen: Alle.

Klageadgang: Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.