EPN

PFKH1110 Fagdidaktikk i design, kunst og håndverk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Art and design education 1
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisnings­arbeid innen design, kunst og håndverk slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner. Emnet er rettet mot grunnskolen. Studenten opparbeider innsikt i fagets egenart og tilegner seg erfaring med læreplaner og hvordan bruke sin fagkompetanse inn i skolepraksis. Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget arbeid og i undervisning.

Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Et vesentlig spørsmål er hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle potensialet hos hver enkelt elev. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • læreplaner, opplæringsloven og forskrifter, læreplananalyse og rammefaktorer og kan knytte disse til undervisning i grunnskolen
 • fagets historie og kan diskutere fagets legitimitet i både et historisk og nåtidig perspektiv
 • ulike vurderingsformer som egner seg i fagene design, arkitektur, kunst og håndverk og hvordan disse brukes i vurdering av elevenes arbeider og læring
 • fagområdets relevans og forankring i dagens samfunn og om etiske problemstillinger knyttet til fagfeltet i skolen
 • vurdering i faget kunst og håndverk i grunnskolen
 • fagdidaktisk litteratur, skolebøker og fagressurser

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg i grunnskolen med utgangspunkt i læreplaner og tilpasse undervisningen til elevenes forutsetninger, interesser og lokale rammefaktorer
 • kan drøfte form, farge og komposisjon som grunnleggende felleskomponent i design, kunst og håndverk, både innen undervisning og egen utøvelse
 • formidle, reflektere over og vurdere egen faglig utøvelse både visuelt, muntlig og skriftlig
 • beskrive og drøfte relevant teori i forhold til praktisk estetisk skapende arbeid med elever

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan samarbeide med andre studenter i gruppearbeid og felles prosjekter
 • har kunnskap om relevante HMS- tiltak som er regulert i gjeldende lover og forskrifter knyttet til faglig arbeid
 • kan vurdere sammenhenger mellom materialer, helse og ressursbruk i et økologisk perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet ses i sammenheng med praksisopplæringen (se egen emneplan for praksis). Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom studie av pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe-/prosjektarbeid og selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.
 • Gruppebesvarelse med presentasjon og faglig refleksjon i plenum. Undervisningsplanlegging med utgangspunkt læreplan og konkretiseringsmateriale.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 5 dager (ca. 3000-4000 ord). 

Eksamen kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

 Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PFKH1100.