EPN

PEFKO6200 Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical and Aesthetic Cross-disciplinary Competences 2
Studieprogram
Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser 2 

Studentene skal få erfaring med bruk av tverrfaglige læringsprosesser, og prøve ut og innhente erfaringer med dette underveis i studiet. Studiet skal stimulere til nytenkning og innovasjon, utvikling av digitale ferdigheter og en inkluderende undervisning med bruk av praktiske og estetiske uttrykksformer. I forlengelse av dette vil studentene få innsikt i hvordan danne grunnlag for utvikling av et læringsmiljø som stimulerer til en god og trygg identitetsutvikling. Vurdering av tverrfaglige kompetanser inngår i emnet. Undervisningen vil til enhver tid være praksisrettet, og benytte studentenes undervisningserfaring som grunnlag for refleksjon og videre undervisningspraksis. 

Innhold:

 • Flersanselige tilnærminger til læring 
 • Digitale ferdigheter i praktiske estetiske læringsprosesser
 • Tverrfaglig vurdering

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser og hvordan disse kan benyttes i ulike fag
 • har kjennskap til praktiske og estetiske metoder og verktøy i utvikling av undervisning som bygger opp under fagovergripende kompetanser
 • har kjennskap til ulike estetiske teorier og hvordan anvende disse i planlegging av undervisning

Ferdigheter

Studenten 

 • kan bruke praktiske og estetiske metoder og verktøy for individuell og kollektiv læring
 • kan gjenkjenne og vurdere tverrfaglige praktiske og estetiske kompetanser i ulike undervisningssammenhenger
 • kan benytte ulike estetiske uttrykksformer i en-faglige og tverrfaglige undervisningssammenhenger
 • kan legge til rette for elevers bruk av praktiske og estetiske uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre et tverrfaglig, praktisk og estetisk undervisningsprosjekt alene og sammen med lærere med andre fag
 • kan produsere og presentere et tverrfaglig praktisk og estetisk arbeidalene og i samarbeid med andre
 • kan reflektere over forholdet mellom fagenes innhold og bruk av egnede praktiske og estetiske uttrykksformer

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert og tilpasset studenter som på grunn av bosted, arbeids- eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. Du kan følge samlingene heldigitalt eller møte fysisk på campus. For å kunne gjennomføre emnet heldigitalt må du ha tilgang til pc og aktuell gratis programvare. Digital og fysisk undervisning foregår parallelt, med en lærer på hver plattform.

Emnet legger opp til utprøving og eksperimentering i kombinasjon med erfaringsinnhenting ved egen skole/kulturskole. Bruk av både digitale og fysiske verktøy vil stå sentralt, i tillegg til sanslige innganger til læring. 

Emnet omfatter omlag 350 arbeidstimer for studenten. Av disse er omtrent 70 timer undervisning og veiledning med lærere og medstudenter på samlinger. De øvrige timer vil være arbeid individuelt og i grupper.

Det forventes mellomarbeid og utprøving på eget arbeidssted mellom samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet har et todelt arbeidskrav, hvor begge må være vurdert til godkjent: 

Studenten skal, i gruppe med medstudenter, utvikle en digital, tverrfaglig læringsressurs tilpasset selvvalgt elevgruppe. Ressursen skal kunne brukes i en tenkt undervisningssituasjon. Ressursen må kunne presenteres som en podcast, video, eller andre digitale uttrykksformer. 

Studenten skal levere et individuelt skriftlig refleksjonsnotat på maks 2000 ord, som drøfter hvordan ressursen er tenkt brukt i et tverrfaglig undervisningsforløp. Studenten skal vise refleksjon over egen og andres bruk av praktiske og estetiske kompetanser og metoder, og drøfte dette opp mot sentral teori. 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan forbedres og fremstilles for ny vurdering. 

Vurdering og eksamen

Deleksamen bestående av:

1) En tverrfaglig praktisk-estetisk oppgave (3000 - 5000 ord) eller et praktisk-estetisk produkt (50%)

2) Muntlig presentasjon av oppgaven/produktet (50%)

Begge delene må vurderes til bestått karakter (E eller bedre) for at eksamen som helhet skal bestås. Karakterene på hver del slås sammen til én endelig samlet karakter.

Karakteren på del 1 kan påklages, karakteren på del 2 kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala, A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Opptakskrav

For lærere som jobber i grunnskolen og/eller i kulturskolen. 

Emneansvarlig

Eva Kristin Nancke Øvreness