EPN

PEDD1220 Pedagogikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Educational Theory 2
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon - deltid / Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en videreføring og utdypning av Pedagogikk I. Emnet tar opp faglig og personlig læring og utvikling, oppdragelse, undervisning og sosialisering. Emnet skal bidra til utvikling av faglærerens profesjonelle skjønn og handlekraft og danne grunnlaget for praktisk-pedagogisk virksomhet. Emneområdet består av tre målområder:

 • læreren, eleven og opplæringen II
 • læreren og eleven i organisasjonen II
 • læreren, eleven og skolen i samfunnet II

Emnet skal gjøre studentene fortrolige med de formelle rammer som faglæreren må forholde seg til. Hovedtema er forholdet lærer, elev/elevgrupper og lærestoff, ulike syn på læring og utvikling og ulike kulturelle forhold og deres betydning for barn og unges selvforståelse, utvikling og læring. Refleksjon og bevisstgjøring rundt yrkesetiske dilemmaer i skolen står sentralt.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt gjennomført og bestått Pedagogikk I

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om danningens og utdanningens betydning i et samfunn i endring, med særlig vekt på demokrati, bærekraftighet og mangfold
 • har kunnskap om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om samiske forhold og samiske elevers rettigheter
 • har kunnskap om skolens organisasjon, og sammenhenger mellom samfunnsutvikling, utdanningspolitikk og skolens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om unges læring, utvikling, motivasjon og forskjellige perspektiver på hva som kan fremme god læring
 • kunnskap om og perspektiver på skolen som sosial og faglig møteplass, generelt og spesifikt i et flerkulturelt perspektiv

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan analysere, drøfte og begrunne egne pedagogiske valg med utgangspunkt i læreplaner, relevante styringsdokumenter, yrkesetikk, pedagogisk teori og praksiserfaring
 • kan drøfte og analysere utdanningspolitiske spørsmål, formål, ideologier og praksiser
 • kan vise og utøve en autonom og profesjonsetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og fremme dialog, toleranse og respekt
 • kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglige praksis

 

Generell kompetanse

Studenten:      

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i opplæringen
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan utvikle sin læreridentitet i møte med elever og skole, videreutvikle egen kompetanse og samtidig bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med de tre målområdene må ses i sammenheng med praksisopplæringen og undervisningen i fagdidaktikk (se egen plan for praksis). Alle aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid.   

Sentrale problemstillinger tematiseres fra ulike perspektiver i løpet av studiet. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe- og prosjektarbeid samt selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være innfridd av studenten og resultatet godkjent før eksamen i pedagogikk kan avlegges:

 • Minimum 80% oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.
 • Presentasjon og drøfting av forhåndsinnlevert, skriftlig prosjektoppgave i grupper (3-5 studenter pr gruppe).

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to eksamensdeler:

 • Eksamensdel 1: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager (ca. 2000-2500 ord), som teller 60 %. Eksamensdel 1 kan påklages. Eksamen gjennomføres i studentens fjerde semester.  
 • Eksamensdel 2: Individuell muntlig eksamen, som teller 40 %. Eksamensdel 2 kan ikke påklages. Eksamen gjennomføres i studentens fjerde semester.

Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.  

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PDTK1200.