EPN

PEDD1220 Pedagogikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Educational Theory 2
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon - deltid / Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en videreføring og utdypning av Pedagogikk I. Emnet tar opp faglig og personlig læring og utvikling, oppdragelse, undervisning og sosialisering. Emnet skal bidra til utvikling av faglærerens profesjonelle skjønn og handlekraft og danne grunnlaget for praktisk-pedagogisk virksomhet. Emneområdet består av tre målområder:

 • læreren, eleven og opplæringen II
 • læreren og eleven i organisasjonen II
 • læreren, eleven og skolen i samfunnet II

Emnet skal gjøre studentene fortrolige med de formelle rammer som faglæreren må forholde seg til. Hovedtema er forholdet lærer, elev/elevgrupper og lærestoff, ulike syn på læring og utvikling og ulike kulturelle forhold og deres betydning for barn og unges selvforståelse, utvikling og læring. Refleksjon og bevisstgjøring rundt yrkesetiske dilemmaer i skolen står sentralt.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt gjennomført og bestått Pedagogikk I

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 

 • utvalgte sentrale juridiske problemstillinger i skolehverdagen
 • yrkesetiske prinsipper og dilemmaer som kan oppstå i skolehverdagen
 • skolen som læringsarena og flerkulturell møteplass
 • hvordan sentrale idéer og verdier gjennom historien har påvirket oppfatningen av oppdragelse og opplæring
 • perspektiver på identitet, kjønn og likestilling
 • likheter og forskjeller i elevers oppvekstbetingelser
 • pedagogisk utviklingsarbeid og prosjektarbeid

 

 Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere over og begrunne egne pedagogiske valg i lys av læreplanverk, yrkesetikk, relevant teori og praksiserfaring 
 • reflektere over populærkulturelle medieuttrykk og relatere dette til barn og unges sosialisering og identitetskonstruksjon
 • legge til rette for et inkluderende læringsmiljø tilpasset elevers læringsbehov, og begrunne valg av ulike perspektiver og strategier for læring
 • samarbeide med kolleger og eksterne samarbeidspartnere om å tilrettelegge undervisning for elever med særskilte behov

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan vurdere ulike lærings- og undervisningsopplegg relatert til elevers ulike behov og læringsbetingelser
 • kan ta initiativ til å samarbeide med kolleger om bruk av kunstfaglige tilnærminger i pedagogiske opplegg
 • kan bruke relevant fagterminologi i kommunikasjon med ulike målgrupper
 • kjenner til nyere forskning på fagfeltet
 • kan bidra til fornying av pedagogisk virksomhet innen fagområdet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med de tre målområdene må ses i sammenheng med praksisopplæringen og undervisningen i fagdidaktikk (se egen plan for praksis). Alle aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid.   

Sentrale problemstillinger tematiseres fra ulike perspektiver i løpet av studiet.  Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe- og prosjektarbeid samt selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være innfridd av studenten og resultatet godkjent før eksamen i pedagogikk kan avlegges:

 • Minimum 80% oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.
 • Presentasjon og drøfting av forhåndsinnlevert, skriftlig prosjektoppgave i grupper (3-5 studenter pr gruppe).

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to eksamensdeler:

 • Eksamensdel 1: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager (ca. 2000-2500 ord), som teller 60 %. Vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig. Eksamensdel 1 kan påklages. Eksamen gjennomføres i fjerde semester.  
 • Eksamensdel 2: Individuell muntlig eksamen, som teller 40 %. Vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig. Eksamensdel 2 kan ikke påklages. Eksamen gjennomføres i fjerde semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Sensorordning

Eksamensdel 1: Vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensdel 2: Vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PDTK1200.