EPN

PEDD1210 Pedagogikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Educational Theory 1
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon - deltid / Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om faglig og personlig læring og utvikling, om oppdragelse, undervisning og sosialisering. Temaene som helhet skal bidra til utvikling av faglærerens profesjonelle skjønn og handlekraft. Emnet skal danne grunnlaget for praktisk-pedagogisk virksomhet. Emneområdet består av tre målområder:

 • læreren, eleven og opplæringen
 • læreren og eleven i organisasjonen
 • læreren, eleven og skolen i samfunnet

Emnet skal gjøre studentene fortrolige med de formelle rammer som faglæreren må forholde seg til. Hovedtema er forholdet lærer, elev/elevgrupper og lærestoff, ulike syn på læring og utvikling og ulike kulturelle forhold og deres betydning for barn og unges selvforståelse, utvikling og læring. Refleksjon og bevisstgjøring rundt yrkesetiske dilemmaer i skolen står sentralt.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale styringsdokumenter for opplæring
 • yrkesetiske prinsipper og dilemmaer som kan oppstå i skolehverdagen
 • teori om barn og unges læring og utvikling
 • klasseledelse og lov og prinsipp om likeverdig og tilpasset opplæring
 • skolen som læringsarena og flerkulturell møteplass
 • likheter og forskjeller i elevers oppvekstbetingelser
 • sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge, og vold og seksuelle overgrep
 • barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og kjennskap til forebyggende og helsefremmende tiltak i skolen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere over og begrunne egne pedagogiske valg i lys av læreplanverk, yrkesetikk, relevant teori og praksiserfaring 
 • reflektere over noen etiske dilemmaer knyttet til egen profesjonsutøvelse
 • legge til rette for et inkluderende læringsmiljø tilpasset elevers læringsbehov, og begrunne valg av ulike perspektiver og strategier for læring

Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til analytisk refleksjon over egen undervisningspraksis ut fra skolens verdigrunnlag og overordnede mål
 • er bevisst sin rolle som leder av læringsprosesser og er i stand til å legge til rette for et trygt og stimulerende læringsmiljø
 • kan vurdere ulike lærings- og undervisningsopplegg relatert til elevers ulike behov og læringsbetingelser

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med de tre målområdene må ses i sammenheng med praksisopplæringen og undervisningen i fagdidaktikk (se egen emneplan for praksis). Alle aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid.   

Sentrale problemstillinger tematiseres fra ulike perspektiver i løpet av studiet.  Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe- og prosjektarbeid samt selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være innfridd av studenten og resultatet godkjent  før eksamen i pedagogikk kan avlegges:

 • Minimum 80% oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.
 • En skriftlige individuell oppgave (1500-2000 ord).

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fem timer.

Eksamen kan påklages. Eksamen gjennomføres i andre semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Sensorordning

Vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PDTK1200.