EPN-V2

PED1210 Pedagogikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Educational Theory 1
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon
Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om faglig og personlig læring og utvikling, om oppdragelse, undervisning og sosialisering. Temaene som helhet skal bidra til utvikling av lærerens profesjonelle skjønn og handlekraft. Emnet skal danne grunnlaget for praktisk-pedagogisk virksomhet. Emneområdet består av tre målområder:

 • læreren, eleven og opplæringen I
 • læreren og eleven i organisasjonen I
 • læreren, eleven og skolen i samfunnet I

Emnet skal gjøre studentene fortrolige med de formelle rammer som læreren må forholde seg til. Hovedtema er forholdet lærer, elev/elevgrupper og lærestoff, ulike syn på læring og utvikling og ulike kulturelle forhold og deres betydning for barn og unges selvforståelse, utvikling og læring. Refleksjon og bevisstgjøring rundt yrkesetiske dilemmaer i skolen står sentralt.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om danningens og utdanningens betydning i et samfunn i endring, med særlig vekt på demokrati, bærekraftighet og mangfold
 • har kunnskap om lov- og planverk, om den norske skolens prinsipielle ideal, om likeverd og elevers forskjellige oppvekstvillkår
 • har kunnskap i hvordan de etiske dilemmaer som kan oppstå i skolens hverdag kan forstås å håndteres
 • har kunnskap om unges læring, utvikling, motivasjon og forskjellige perspektivet på hva som kan fremme god læring, og hvordan dette kan brukes i planlegging og gjennomføring av undervisning
 • har kunnskap om klasseledelse og lærerens betydning for å skape et godt skolemiljø
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, samt kjennskap til relevante hjelpeinstanser

Ferdigheter

Studenten:

 • kan analysere, drøfte og begrunne egne pedagogiske valg med utgangspunkt i læreplaner, relevante styringsdokumenter, yrkesetikk, pedagogisk teori og praksiserfaring
 • kan analysere skolens, lærerens og kunnskapens betydning i samfunnet, historisk, nå og i fremtiden
 • kan reflektere over og håndtere etiske dilemmaer som kan oppstå i lærerhverdagen
 • kan reflektere over hva som kjennetegner god klasseledelse, og betydningen av å legge til rette for gode pedagogiske relasjoner og et inkluderende skolemiljø

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan utvikle sin læreridentitet i møte med elever og skole, videreutvikle egen kompetanse og samtidig bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan utvikle et godt skole-hjem samarbeid, og samarbeide med andre relevante aktører i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med de tre målområdene må ses i sammenheng med praksisopplæringen og undervisningen i fagdidaktikk (se egen emneplan for praksis). Alle aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid.

Sentrale problemstillinger tematiseres fra ulike perspektiver i løpet av studiet. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe- og prosjektarbeid samt selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være innfridd av studenten og resultatet godkjent før eksamen i pedagogikk kan avlegges:

 • Minimum 80% oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.
 • Deltakelse i Interact, eller tilsvarende tverrprofesjonell studentsamarbeid over to dager
 • En skriftlig individuell oppgave (1500-2000 ord).

Vurdering og eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen på 2000-2500 ord over tre dager. Besvarelsen skal koble teori og praksiserfaringer.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern hovedsensor. En intern medsensor vurderer et utvalg av eksamensoppgavene. Ekstern sensor brukes jevnlig.