EPN

PDTK1120 Fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Didactic Drama 2
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisnings­arbeid innenfor drama- og teaterkommunikasjon slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner særlig rettet mot videregående skole. Studenten opparbeider innsikt i fagets egenart og tilegner seg erfaring med læreplaner og hvordan studenten kan bruke sin fagkompetanse inn i skolepraksis.

Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget skapende arbeid og i undervisning. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Emnet skal legge grunnlaget for at studenten senere skal kunne bruke egen erfaring med utviklingsarbeid for å utvikle faget i skole og undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt gjennomført og bestått Fagdidaktikk 1

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplaner og fagområdets stilling og utviklingspotensial i videregående opplæring
 • har kunnskap om fagområdets teoretiske forankring og kulturelle betydning med utgangspunkt et historisk og nåtidig samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om relevante forskningsperspektiver knyttet til undervisning i videregående opplæring og arenaer for anvendt teater
 • har kunnskap om ulike undervisnings- vurderings- og veiledningsformer som egner seg i videregående opplæring og andre arenaer for anvendt teater

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisningsforløp med utgangspunkt i læreplaner for videregående opplæring 
 • kan samarbeide om å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø, tilpasse undervisningen til elevenes forutsetninger, interesser og lokale rammefaktorer i VGS og andre arenaer for anvendt teater
 • kan anvende ulike veilednings- og vurderingsstrategier i undervisningen 
 • kan drøfte og reflektere over kunstpedagogiske teorier knyttet til undervisning, tverrfaglige prosjekter og eget skapende arbeid             

 

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide med aktuelle partnere i lokalsamfunnet som teaterkunstnere og dramapedagoger på ulike institusjoner, bedrifter og offentlige etater
 • kan reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv
 • kan bidra til å fremme forståelse for mangfold og ulike kulturelle uttrykk i samtiden
 • kan anvende forskningsmetoder for forsøks- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet ses i sammenheng med praksisopplæringen (se egen emneplan for praksis). Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe-/prosjektarbeid og selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.

 • Presentasjon og drøfting av en valgt vitenskapelig artikkel, med et aktuelt fagdidaktisk tema.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler:

 • Eksamensdel 1: FoU-oppgave. Dette er en oppgave som gjennom både en teoretisk og praktisk estetisk studie skal drøfte et fagdidaktisk problemområde. Det praktiske arbeidet dokumenteres i det skriftlige dokumentet (ca. 5000-6500 ord). Eksamensdelen teller 60 %. Eksamen kan påklages. 

 

 • Eksamensdel 2: Muntlig eksamen. Baseres på formidling og utspørring relatert til både individuell FoU-oppgave, fellespensum og praksis-problematikk. Eksamensdelen teller 40 %. Eksamenen kan ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Eksamendel 2: Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To interne sensorer, ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PDTK1100.