EPN

PDTK1120 Fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Didactic Drama 2
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisnings­arbeid innenfor drama- og teaterkommunikasjon slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner særlig rettet mot videregående skole. Studenten opparbeider innsikt i fagets egenart og tilegner seg erfaring med læreplaner og hvordan studenten kan bruke sin fagkompetanse inn i skolepraksis.

Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget skapende arbeid og i undervisning. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Emnet skal legge grunnlaget for at studenten senere skal kunne bruke egen erfaring med utviklingsarbeid for å utvikle faget i skole og undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt gjennomført og bestått Fagdidaktikk 1

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • teaterfagenes plass og betydning i videregående opplæring
 • læreplanutvikling og fagområdets stilling og utviklingspotensial i videregående skole.
 • fagområdets filosofi, teoretiske forankring og kulturelle betydning med utgangspunkt i den historiske utvikling
 • ulike vurderingsformer som egner seg i drama og teater i videregående skole
 • hvordan kunstfaget teater og ulike dramapedagogiske metoder har påvirket samfunn og kultur

Ferdigheter

Studenten kan:

 • begrunne teaterfagenes plass og betydning i opplæringen, planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg med utgangspunkt i læreplaner fra videregående skole
 • tilpasse undervisningen til elevenes forutsetninger, interesser og lokale rammefaktorer
 • reflektere over og drøfte relevant fagteori knyttet til skapende dramapedagogiske prosesser og teaterproduksjoner med ungdom og voksne
 • reflektere over kunstpedagogiske teorier og estetisk dannelse for å forstå unge og voksnes estetiske utvikling og kan bruke denne innsikten i egen undervisning
 • bruke ulike søkeverktøy for å anvende forskning som grunnlag for faget, dokumentere og evaluere eget arbeid og finne kilder til oppgaver og prosjektarbeid
 • samarbeide med aktuelle partnere i lokalsamfunnet som teaterkunstnere på ulike institusjoner, bedrifter og offentlige etater rettet mot ungdom og voksne.

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan gjøre rede for læreplanutvikling og fagområdets stilling og utviklingspotensial i videregående skole.
 • har profesjonskunnskap relatert til egen utdanning
 • kan reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv
 • kan utvikle fagkunnskap i relasjon til ungdom og voksne i en flerkulturell hverdag
 • kan bruke relevante metoder for forsøks- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet ses i sammenheng med praksisopplæringen (se egen emneplan for praksis). Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe-/prosjektarbeid og selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.

 • Presentasjon og drøfting av en valgt vitenskapelig artikkel, med et aktuelt fagdidaktisk tema.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler:

 • Eksamensdel 1: FoU-oppgave. Dette er en oppgave som gjennom både en teoretisk og praktisk estetisk studie skal drøfte et fagdidaktisk problemområde. Det praktiske arbeidet dokumenteres i det skriftlige dokumentet (ca. 5000-6500 ord). Eksamensdelen teller 60 %. Eksamen kan påklages. 

 

 • Eksamensdel 2: Muntlig eksamen. Baseres på formidling og utspørring relatert til både individuell FoU-oppgave, fellespensum og praksis-problematikk. Eksamensdelen teller 40 %. Eksamenen kan ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Eksamendel 2: Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Eksamensdel 1

Vurderes av to sensorer, ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensdel 2

Vurderes av to sensorer, ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PDTK1100.