EPN-V2

PDTK1110 Fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Didactic Drama 1
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisningsarbeid innenfor drama- og teaterkommunikasjon slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner. Emnet er knyttet til grunnskolen. Studenten opparbeider innsikt i fagets egenart og tilegner seg erfaring med hvordan ulike arbeids- og uttrykksformer kan nyttes inn i skolepraksis. Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget arbeid og i undervisning.

Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Et vesentlig spørsmål er hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle potensialet hos hver enkelt elev.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om opplæringsloven og læreplaner, og kan knytte disse til drama som læringsform i grunnskolen
 • har kunnskap om fagets historie, betydning og relevans i et historisk og nåtidig samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning knyttet til undervisning og læring i faget
 • har kunnskap om ulike undervisnings- vurderings- og veiledningsformer som egner seg i arbeidet med drama- og teaterprosesser med barn og unge

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisningsforløp med utgangspunkt i læreplaner for grunnskolen
 • kan samarbeide om å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø, tilpasse undervisningen til elevenes forutsetninger, interesser og lokale rammefaktorer i grunnskolen
 • kan reflektere over og drøfte relevant fagteori knyttet til dramapedagogiske prosesser og teaterproduksjon med barn og unge
 • kan analysere og anvende relevant fagteori knyttet til estetisk og utforskende arbeid med barn og unge
 • kan begrunne og drøfte fagets betydning og relevans i et historisk, nåtidig og fremtidig samfunnsperspektiv
 • kan vurdere elevenes læring og bidra til at elevene reflekterer over egen utvikling

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan delta i, og aktivt bidra i utviklingen av et profesjonsfelleskap
 • kan reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv
 • kan bidra til å fremme forståelse for mangfold og ulike kulturelle uttrykk i samtiden

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet ses i sammenheng med praksisopplæringen (se egen emneplan for praksis). Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom studie av pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe-/prosjektarbeid og selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80 % oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.
 • Gruppeoppgave knyttet til teaterformidling. Oppgaven presenteres for medstudenter og lærer.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen over 5 dager (ca. 3000 - 3500 ord). Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern hovedsensor. En medsensor vurderer et utvalg av eksamensoppgavene. Ekstern sensor brukes jevnlig.