EPN

PDTK1110 Fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Didactic Drama 1
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisningsarbeid innenfor drama- og teaterkommunikasjon slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner. Emnet er knyttet til grunnskolen. Studenten opparbeider innsikt i fagets egenart og tilegner seg erfaring med hvordan ulike arbeids- og uttrykksformer kan nyttes inn i skolepraksis. Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget arbeid og i undervisning.

Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Et vesentlig spørsmål er hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle potensialet hos hver enkelt elev.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • teaterfagenes plass og betydning i opplæringen i grunnskolen
 • læreplanutvikling og fagområdets stilling og utviklingspotensial i grunnskolen
 • fagområdets filosofi, teoretiske forankring og kulturelle betydning med utgangspunkt i den historiske utvikling
 • ulike vurderingsformer som egner seg i drama og teater i grunnskolen
 • hvordan kunstfaget teater og ulike dramapedagogiske metoder har påvirket samfunn og kultur

Ferdigheter

Studenten kan:

 • begrunne teaterfagenes plass og betydning i grunnskolen
 • planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg med utgangspunkt i læreplaner for grunnskolen, tilpasse undervisningen til elevenes forutsetninger, interesser og lokale rammefaktorer
 • samarbeide med andre lærere i planlegging og gjennomføring av dramaforløp, i arbeid med teaterproduksjoner og om tverrfaglige læringsforløp
 • reflektere over og drøfte relevant fagteori knyttet til skapende dramapedagogiske prosesser og teaterproduksjoner med barn og unge
 • reflektere over kunstpedagogiske teorier og estetisk dannelse for å forstå barn og unges estetiske utvikling og kan bruke denne innsikten i egen undervisning
 • samarbeide med aktuelle partnere i lokalsamfunnet som teaterkunstnere på ulike institusjoner, bedrifter og offentlige etater rettet mot barn og unge.

Generelle kompetanse

Studenten:

 • har profesjonskunnskap relatert til egen utdanning
 • kan reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv
 • kan utvikle fagkunnskap i relasjon til barn og unge i en flerkulturell hverdag

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet ses i sammenheng med praksisopplæringen (se egen emneplan for praksis). Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom studie av pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe-/prosjektarbeid og selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80 % oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.
 • Gruppeoppgave knyttet til teaterformidling (to til fire studenter). Oppgaven presenteres for medstudenter og lærer.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen knyttet til dramapedagogiske undervisningsprosesser og teaterformidling. Eksamen over 5 dager (ca. 3000 - 4000 ord).  Eksamen kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Vurderes av en intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PDTK1100.