Emneplan forPARAPRA1 Kliniske studier, trinn 1

Innledning

Emnene PARAPRA1 og PARAPRA2AB omfatter veiledede kliniske studier, hovedsakelig i ambulansetjeneste. Læringsutbyttene fra alle tidligere emner aktualiseres, integreres, prøves i kliniske studier og danner grunnlag for utvikling av ny teoretisk og praktisk kompetanse.

Læringsutbyttene er tilnærmet like i de to kliniske emnene. De skal oppnås i varierte ambulanseoppdrag med pasienter som har ulike skader og sykdommer. Det forventes at studenten viser faglig progresjon, tar ansvar og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i utøvelsen av prehospitalt arbeid.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår. I tillegg må PARA1500 Legemiddelregning være bestått før studenten kan påbegynne emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om verktøy og metoder for livreddende tiltak i klinisk ambulansevirksomhet
 • har kunnskap om ambulansen og  det vanligste utstyr som brukes
 • har kunnskap om ambulansetjenestens organisering
 • kan gjøre rede for hvordan basal livreddende diagnostikk og behandling kan påvirke planlegging og gjennomføring av klinisk ambulansevirksomhet
 • kjenner til systemer for journaldokumentasjon
 • har kunnskap om oppbevaring og administrering av legemidler i ambulansetjenesten
 • kjenner til forskning innen prehospital akuttmedisin

Ferdigheter

Studenten kan under veiledning

 • gjenkjenne tegn og symptomer på mulig, alvorlig sykdom eller skade
 • anvende enkelte standardiserte undersøkelser og behandlingsretningslinjer
 • planlegge, vurdere og gjennomføre behandlingstiltak tilpasset den enkelte pasients behov
 • vurdere behov for å innhente hjelp eller henvise pasienten videre
 • skrive ambulansejournal etter retningslinjer
 • anvende det vanligste utstyr tilgjengelig i ambulansen
 • utforske faglige problemstillinger på en systematisk, kunnskapsbasert og reflektert måte
 • skriftlig dokumentere og evaluere eget arbeid i henhold til praksisstedets rutiner og retningslinjer
 • bruke ferdigheter i forflytningsteknikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene
 • kan under veiledning igangsette pasientbehandling i prioritert rekkefølge i samsvar med gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer
 • viser vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger
 • viser empati, omsorg, forståelse og respekt for pasient, pårørende og samarbeidspartnere
 • kan identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til egne læringsbehov og innhente ny kunnskap og ferdigheter
 • kan reflektere over tverrfaglig samarbeid
 • kan under veiledning rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av ferdighetstrening i forflytningsteknikk, veiledede kliniske studier, gruppeveiledning ca. hver fjerde uke organisert av kontaktlærer ved OsloMet samt loggskriving.

Praksis

Kliniske studier i tolv uker og i tillegg én praksisforberedende uke. Innholdet i praksisperiodene vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid, og vil således tilby varierte arenaer for studiene når det gjelder problemstillinger, diagnoser og kompleksitet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til sluttvurdering:

 • Innlevert og signert praksisdokument

 • Tre logger på 1000 ord (+/- 10 prosent). Dersom studenten har kjøreopplæring i PARAPRA1 er arbeidskravet to logger på 1000 ord (+/-10 %).

Vurdering og eksamen

Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene

Vurderingsform: Midt- og sluttvurdering

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått. Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i kliniske studier. Fravær utover 10 prosent må tas igjen etter avtale med praksisveileder og praksisstedet. Fravær utover 20 prosent medfører at emnet vurderes til ikke bestått.

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder. Kontaktlærer fra universitetet deltar i midt- og sluttvurdering etter kriterier beskrevet i Manual for kliniske studier. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Clinical Studies 1
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic
Omfang
20 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic
Emnehistorikk