EPN

ORIPRA3 Praksis: Underekstremitets- og trunkusortoser Emneplan

Engelsk emnenavn
Placement: Lower Limb- and Spinal Orthotics
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en veiledet praksisperiode på 6 uker (totalt 180 timer) i en ortopediteknisk virksomhet. Underekstremitets- og trunkusortoser skal ha hovedfokus. Det vil ofte si behandling ved nevrologiske lidelser og etter skader i underekstremitet og/eller rygg. God kommunikasjon og samarbeid med bruker og tverrprofesjonelle team er viktig grunnlag for et godt behandlingsresultat.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått andre studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive hvordan organisering og struktur på praksisstedet påvirker yrkesutøvelsen
 • gjøre rede for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder relevant for underekstremitets- og trunkusortoser
 • utdype hvordan ulike typer ortoser inngår i behandling, habilitering og rehabilitering

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende, begrunne, gjennomføre og reflektere over kliniske prosesser med hovedvekt på underekstremitets- og trunkusortoser
 • framstille modell og ortoser samt veilede i bruk av ortosen
 • analysere og reflektere over utfallsmål som er aktuelle for å måle virkning av ortoser i henhold til ICF’s rammeverk (kroppsstrukturer, funksjon, aktivitet og deltagelse)
 • vurdere behov for å henvise pasienter til samarbeidspartnere
 • formidle og diskutere faglige synspunkter med brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • diskutere og reflektere over behandling av barn som trenger ortoser
 • gjennomføre en kvalitetskontroll av ortopediske hjelpemidler
 • utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte i kliniske praksis

Generell kompetanse

Studenten kan

 • praktisere i henhold til gjeldende lovverk og rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer
 • utvise og reflektere over profesjonalitet i alle oppgaver på praksisstedet
 • handle empatisk og respektfullt og med likeverd som fremmer autonomi og medbestemmelse
 • selvstendig skrive journal og andre dokumenter som anvendes på praksisstedet
 • håndtere etiske dilemmaer og praktisere i henhold til yrkesetiske retningslinjer
 • bidra til godt samarbeid og koordinering med tverrprofesjonelle team
 • reflektere over egen utvikling, brukerens perspektiv og perspektivene til andre yrkesutøvere innen helseprofesjonene
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til egne læringsbehov og innhente ny kunnskap og ferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudie, tverrprofesjonell samarbeidslæring og ekstern veiledet praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten

 • minimum 90 % tilstedeværelse i praksis
 • seks refleksjonsnotat á 700-1400 ord. Refleksjonsnotatene sendes ukentlig til utdanningen

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier: Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, og den løpende vurderingen som er gjort av studenten gjennom praksisperioden.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). For mer informasjon, se generell del av programplanen om vurdering av praksisstudier.

Ny vurdering: «Ikke bestått» praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.  

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått.

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått praksis fattes av universitetet.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med ORTOPRA3 Praksis - Ortoser til underekstremitet og trunkus.