EPN

ORIPRA2 Praksis – Ortopediske hjelpemidler til foten Emneplan

Engelsk emnenavn
Placement: Orthosis and Prosthesis of the Foot
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en veiledet praksisperiode på 6 uker (totalt 180 timer) i ortopediteknisk virksomhet. Praksis er rettet mot brukere som trenger fotortoser og/eller fottøy, og fokus er på klinisk arbeid, kommunikasjon med brukere og skriftlig dokumentasjon av arbeidet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for brukermedvirkning og kjenne til prinsippene for å anvende klientsentrert tilnærming i klinikken
 • gjøre rede for organisatoriske og strukturelle forhold som virker inn på yrkesutøvelsen ved praksisstedet
 • gjøre rede for NAVs regelverk som gjelder for ortoser til foten

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende ortopediingeniørfaglig kunnskap i forhold til aktuelle brukere, problemstillinger og oppgaver knyttet til fottøy og fotortoser
 • anvende klinisk resonnering for å integrere teori og praksis
 • bruke fagspesifikke metoder, verktøy og redskaper som er aktuelle for klinisk praksis i fottøy og fotortoser
 • anvende ICF rammeverk og relevante utfallsmål for å måle virkning av funksjonsnedsettelse med årsak i fotproblematikk
 • formulere mål med utgangspunkt i brukers ønsker om og rett til aktivitet, arbeidsinkludering og samfunnsdeltakelse
 • veilede brukeren i bruk og vedlikehold av fottøyet/fotortosen
 • søke etter, diskutere og anvende faglitteratur og forskningsartikler

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over kommunikasjon og bidra i tverrprofesjonelt samarbeid 
 • med noe veiledning skrive journal og andre dokumenter som brukes på praksisstedet
 • utvise og reflektere over profesjonalitet i oppgaver på praksisstedet
 • anerkjenne og reflektere over brukers rett til medbestemmelse og autonomi
 • ta ansvar og initiativ, vise samarbeidsevner, selvstendighet, omstillingsevne og møte brukere, samarbeidspartnere og andre med empati og respekt
 • drøfte ulike faglige tilnærminger i tverrprofesjonelle team for å utvikle god praksis
 • drøfte og kritisk reflektere over etiske dilemmaer og praktisere i henhold til yrkesetiske retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudie, tverrprofesjonell samarbeidslæring og ekstern veiledet praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å bestå praksis:

 • minimum 90 % tilstedeværelse i praksis.
 • seks refleksjonsnotat á 700-1400 ord. Refleksjonsnotatene sendes ukentlig til utdanningen.

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier: Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, og den løpende vurderingen som er gjort av studenten gjennom praksisperioden.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). For mer informasjon, se generell del av programplanen om vurdering av praksisstudier.

Ny vurdering: «Ikke bestått» praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått.

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått praksis fattes av universitetet.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med ORTOPRA2 Praksis - Ortoser til foten.