EPN

ORIPRA1 Praksis i underekstremitetsproteser Emneplan

Engelsk emnenavn
Placement – Lower Limb Prosthetics
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en veiledet praksisperiode på 6 uker (totalt 180 timer) i en ortopediteknisk virksomhet. Fokus er på sentral ortopediingeniørfaglig teori og klinisk praksis med vekt på brukere med amputasjoner på transtibiale(legg) og transfemorale (lår) nivåer. Skriftlig dokumentasjon av arbeid og kommunikasjon med pasienter og yrkesutøvere er en viktig del av emnet.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 •  redegjøre for praksisstedets rammer og organisering

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende ortopediingeniørfaglig kunnskap knyttet til problemstillinger, metoder og prosesser på praksisstedet
 • bruke fagspesifikke metoder, verktøy og redskaper innenfor klinisk praksis på praksisstedet
 • anvende klinisk resonnering for å integrere teori og praksis innenfor områder knyttet til underekstremitetsproteser
 • oppsøke, diskutere og anvende faglitteratur, artikler og forskningsresultater om underekstremiteter
 • anvende ICF begrepsmodell og benytte utfallsmål i klinikk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere og reflektere over faglige og etiske problemstillinger og dilemmaer i praksis
 • praktisere i henhold til yrkesetiske retningslinjer
 • ta ansvar og vise initiativ, samarbeidskompetanse og selvstendighet i praksis
 • dokumentere og formidle brukerrelatert arbeid både skriftlig og muntlig
 • kommunisere empatisk og respektfullt med pasient, veileder og stab i ortopediteknisk virksomhet
 • reflektere over utførelse og utvikling av eget arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudie, tverrprofesjonell samarbeidslæring og ekstern veiledet praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å bestå praksis:

 • minimum 90 % tilstedeværelse i praksis
 • seks refleksjonsnotat á 700-1400 ord. Refleksjonsnotatene sendes ukentlig til utdanningen

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier: Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, og den løpende vurderingen som er gjort av studenten gjennom praksisperioden.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). For mer informasjon, se generell del av programplanen om vurdering av praksisstudier.

Ny vurdering: «Ikke bestått» praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått.

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer ved OsloMet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått praksis fattes av universitetet.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp ORTOPRA1 - Transtibial- og transfemoralproteser.