EPN

ORI2300 Underekstremitets- og trunkusortoser Emneplan

Engelsk emnenavn
Lower Limb and Spinal Orthotics
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger på de kliniske arbeidsprosessene som inngår i ORI1000, ORI1300 og ORI2200, og er det tredje av fire emner i ortopediteknikk. I tillegg anvendes kunnskap fra emnene anatomi, patologi og biomekanikk. Emnet har hovedvekt på ankel- fotortoser (AFO) og kne-ankel-fotortoser (KAFO), men omhandler også kne- hofteortoser, trunkusortoser, korsettbehandling ved skoliose og individuelt tilpassete sitteenheter, og rullestoler som ledd i rehabilitering for alle relevante diagnosegrupper.

Studentene deltar i det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget INTER 1200 "Kommunikasjon med barn og unge» (1,5 stp.). INTER1200 har fokus på kommunikasjon og samhandling med barn, unge og deres foresatte, samt hvordan tverrprofesjonelt arbeid må koordineres for å styrke tilbudet til det enkelte barn. Som i INTER 1100 får studentene trening i å samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om temaer knyttet til barn og unges hverdag.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1200 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdighet og generell kompetanse (INTER1200 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med stjerne (*)):

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om betydningen av anerkjennende kommunikasjon med barn, unge og deres foresatte*
 • kan gjøre rede for barn og unges rett til deltakelse i beslutninger som gjelder dem*
 • kan gjøre rede for betydningen av utforskende tilnærminger i samarbeid med barn og unge*
 • kan utdype sammenhenger mellom underekstremitetens anatomi, patologi, biomekanikk og funksjon
 • har kunnskap om materialteknologi og avansert bruk av komposittmaterialer, inklusiv sammenføyning mellom ulike materialer som benyttes i ortosedesign
 • kan gjøre rede for kunnskap om ortoser til barn
 • kan forklare funksjonsmessige- og mulige psykososiale konsekvenser av funksjonshemming
 • kan gjøre rede for oppbygning av rehabilitering/habiliteringsstjenester og utarbeiding av individuell plan

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre en hverdagslivsforankret samtale med barn og unge*
 • kommunisere anerkjennende med foresatte*
 • utføre, med noe veiledning, og reflektere over ortopediske oppfølgingsplaner til brukere som trenger underekstremitets- eller trunkusortoser
 • gjennomføre kliniske funksjonsundersøkelser og relevante måltakingsprosedyrer, designe, og tilpasse underekstremitets- og trunkusortoser
 • kritisk vurdere biomekaniske forhold ved funksjonsnedsettelser i ankel-, kne- og hofteledd og knytte dette til gange, og til ortosedesign
 • vurdere biomekaniske forhold som har betydning for trunkusortoser og sittehjelpemidler
 • vurdere og foreslå mulige tiltak ved posisjonering i rullestol for å forebygge og behandle trykkskader
 • anvende forskningsartikler og faglitteratur for å analysere temaer knyttet til underekstremitets- og trunkusortoser
 • utarbeide arbeidsbeskrivelse og gjennomføre tekniske prosesser som benyttes i fremstilling av underekstremitets- og trunkusortoser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen rolle i utforskende samtale med barn, unge og deres foresatte*
 • har en forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte*
 • kan reflektere over utfordringer i kommunikasjon og tverrprofessjonelt samarbeid relatert til brukere som trenger behandling med underekstremitetsortoser, trunkusortoser og/eller sittehjelpemidler
 • kan dokumentere og formidle aktuelle kliniske og biomekaniske vurderinger i journal og kommunisere vurderingene muntlig
 • kan reflektere over brukerperspektiver, planlegging, gjennomføring og effekt av behandling
 • kan reflektere over betydningen av den motiverende samtale i møte med bruker

Arbeids- og undervisningsformer

Det veksles mellom seminarer, klinisk og teknisk kurs, forelesninger, digitale ressurser, studentsamarbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og ferdighetstrening
 • en individuell prosessbeskrivelse (klinisk/teknisk) á 1500 ord (+/- 5 %), basert på læringsutbytter under ferdigheter

Arbeidskrav i INTER1200: «Kommunikasjon med barn og unge»

Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%.  For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av ekstern og intern sensor.

Emneoverlapp

 • 15 studiepoeng overlapp med ORTO3100 Underekstremitet og trunkosortoser.