EPN

ORI2100 Vitenskapsteori og forskningsmetode Emneplan

Engelsk emnenavn
Theory of Science and Research Methods
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler kvantitative og kvalitative forskningsmetoder som er relevante innen ortopediingeniørfaget. Studentene lærer om forskningsdesign, datainnsamling, dataanalyse og forskningsetikk. Temaene reliabilitet, begreps-, intern- og eksternvaliditet som grunnlag for kritisk lesning av forskningsartikler og andre kilder blir vektlagt. Disse temaene videreføres i etterfølgende emner og skal gi studenten et grunnlag for arbeidet med bacheloroppgaven i slutten av studiet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for ulike typer forskningsdesign
 • har kunnskap om bruk av systematisk litteraturgjennomgang, og relevant kvantitativ forskningsmetode (RCT, repeterte målinger, cross- sectional etc)
 • kan gjøre rede for intervju som en kvalitativ forskningsmetode og metodologi innenfor kvalitativ forskning
 • kan gjøre rede for hypotesetesting, troverdighet, reliabilitet, validitet, normalfordeling, p-verdi, og sannsynlighetsberegning
 • kan beskrive univariate- og bivariate statistiske metoder

Ferdigheter

Studenten kan

 • samle inn og analysere kvantitative enkeltdata, både deskriptivt- og inferensiell, fra spørreskjema/eksperimenter/statistikk
 • samle inn og analysere kvalitative enkeltdata
 • reflektere over innhenting og analysering av enkeltdata
 • presentere analyseresultater
 • søke opp, og lese forskningsartikler og andre kilder kritisk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere mulige forskningsetiske problemstillinger i forskningsartikler

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, gruppearbeid, seminar, forelesninger og ferdighetstrening.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer, litteratursøk, datalab og gruppearbeid.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering:

Del 1) Individuell skriftlig oppgave, 750 ord (+/- 10 %)

Del 2) Gruppeoppgave: En skriftlig oppgave i gruppe på 2-3 studenter. Omfang 2500 ord (+/- 10 %).

Vekting: Det gis en samlet karakter på mappen. Ved karakterfastsetting teller begge oppgavene i mappen likt, men dersom èn av oppgavene blir vurdert til F blir også samlet karakter F

Ny eksamen: Studenten(e) har anledning til å omarbeide oppgaven(e) i mappen som har fått F èn gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Del 1 og del 2: Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 5 studiepoeng overlapp med ORTO2300 Vitenskapsteori og forskningsmetode innenfor ortopediingeniørfag.