EPN-V2

ORI1100 Anatomi og fysiologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Anatomy and Physiology
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Anatomi er grunnleggende for å kunne vurdere funksjon og funksjonshemming hos brukere med plager knyttet til bevegelsesapparatet. Fysiologi er grunnleggende for å forstå normale og patologiske prosesser.

I dette emnet får studentene en introduksjon til funksjonsundersøkelser av over-, underekstremiteten og trunkus. Funksjon kartlegges og vurderes gjennom systematiske undersøkelser. Temaene vil bli dekket grundigere i de ortopeditekniske emnene hvor spesifikke proteser og ortoser gjennomgås.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for muskel- og skjelettsystemets struktur og funksjon
 • gjøre rede for hudens struktur og funksjon
 • gjøre rede for sirkulasjons- og respirasjonssystemets oppbygning, mekanismer og funksjoner
 • gjøre rede for det perifere, sentrale og autonome nervesystemets oppbygning, mekanismer og funksjon
 • beskrive mekanismer og funksjoner i det endokrine systemet og dets samspill med kroppens andre organsystemer
 • beskrive mekanismer og funksjoner i immunsystemet samt blodets sammensetning og funksjon
 • gjøre rede for sentrale arbeidsfysiologiske prinsipper, tester og målinger som er aktuelle for ortopediingeniørs virksomhet
 • beskrive grunnleggende genetiske prinsipper
 • beskrive embryologi og kroppens utvikling

Ferdigheter

Studenten kan

 • palpere og identifisere strukturer på kroppens overflate
 • utføre og begrunne enkle funksjonsundersøkelser med fokus på underekstremitet.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere med bruker under funksjonsundersøkelse
 • forholde seg respektfullt til menneskekroppen ved undersøkelse og er kjent med etiske dilemmaer knyttet til undersøkelser

Arbeids- og undervisningsformer

Det veksles mellom forelesninger, seminarer, ferdighetstrening i funksjonsundersøkelse på medstudenter, databasesøk, bruk av digitale ressurser og selvstudier. Deler av undervisningen er felles med andre helsefagutdanninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og ferdighetstrening.

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1) Individuell skriftlig eksamen (flervalgsoppgaver) under tilsyn, 1 time.

Del 2) individuell praktisk og muntlig eksamen, inntil 30 min.

Vekting: Det gis en samlet karakter på del 1 og del 2. Del 1 skriftlig eksamen vektes 33 prosent. Del 2 muntlig eksamen vektes 66 prosent.

Ny vurdering/eksamen: Dersom studenten ikke består en av delene må denne delen tas på nytt. Det kan fremsettes klage over karakterfastsettingen på del 1 skriftlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Del 1 og del 2: Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1: Ekstern sensor deltar i utformingen av eksamensoppgaven og sensorveiledningen. Hver besvarelse kvalitetssikres av intern sensor og vurderes automatisk.

Del 2) Muntlig eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med ORTO1100 Anatomi og fysiologi