EPN

ORI1000 Ortopediingeniørfagets grunnlag Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Prosthetics and Orthotics
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i basiskunnskaper for helseprofesjonsstudier, og har fokus på kunnskap og ferdigheter som spesifikt kan knyttes til ortopediingeniørfaget.  Felles basiskunnskap inkluderer temaer som helseforståelse, hvordan norsk helsetjeneste er organisert og hvilket lovverk som anvendes. Profesjonalitet i helsefaglig og akademisk arbeid belyses med fokus på kommunikasjon i et moderne flerkulturelt samfunn, etikk, verdivalg, litteratursøk, kildebruk, fusk og plagiat. I emnet blir studentene kjent med rehabiliteringsfaget og hvordan man anvender begrepsmodeller, målsettinger og utfallsmål.

De ortopediingeniørfaglige temaene omhandler klinikkprosedyrer, samhandling i klinikk, og teknisk ferdighetstrening i grunnleggende fremstillingsprosesser. I dette inngår fagterminologi, innføring i bruk av verktøy, maskiner og andre tekniske installasjoner, samt HMS (helse, miljø og sikkerhet) i klinikk og laboratorier. Det gis også en introduksjon til faget materialteknologi med fokus på materialvalg innenfor design av ortopeditekniske hjelpemidler.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for ortopediingeniørfagets utvikling, arbeidsområder og yrkesutøvelse
 • gjøre rede for ulike perspektiver på helse, sykdom og funksjonshemming
 • gjøre rede for aktuelle brukergrupper
 • gjøre rede for de ulike helseprofesjonenes rolle og ansvar
 • beskrive sentrale politiske føringer og relevant lovverk
 • beskrive organiseringen av norsk helsetjeneste
 • gjøre rede for grunnleggende egenskaper til materialer som benyttes i ortopediske hjelpemidler
 • gjøre rede for grunnleggende fremstillingsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende Verdens helseorganisasjons (WHO) rammeverk for funksjon, funksjonshemming og helse (ICF)
 • anvende faglig kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i kliniske og tekniske prosesser
 • planlegge og gjennomføre enkle kliniske og tekniske oppgaver
 • anvende helsefaglig og ortopediingeniørfaglig terminologi både muntlig og skriftlig
 • diskutere grunnleggende teori om kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser (helsekommunikasjon)

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over begrepene empati, respekt og menneskerettigheter
 • identifisere og beskrive yrkesetiske dilemmaer med fokus på taushetsplikt og samtykke i helsefaglig praksis
 • diskutere utfordringer knyttet til språk og kulturelt mangfold
 • diskutere begrepet profesjonalitet
 • samarbeide med medstudenter og faglærere
 • har kjennskap til problem Intervention Comparison Outcome (PICO) og gjennomføre et litteratursøk
 • søke kvalitetssikre kilder, anvende retningslinjer for kildehenvisning og utforme referanselister i tråd med kriterier for akademisk skriving

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening og forelesninger. I undervisningen benyttes studentaktive læringsformer og digitale verktøy som fremmer kommunikasjon og engasjement. 

Studentene skal ha 1 dag observasjonspraksis ved ortopeditekniske virksomheter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminar og ferdighetstrening.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering: Individuell mappe bestående av 3 skriftlige oppgaver. Samlet omfang 6 000 - 7 000 ord.

Vekting: Det gis en samlet karakter på mappen. Ved karakterfastsetting teller de tre oppgavene i mappen likt, men dersom én av oppgavene blir vurdert til F blir også samlet karakter F.  

Ny eksamen: Studenten har anledning til å omarbeide oppgaven(e) i mappen som har fått F én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med ORTO1000 Ortopediingeniørfagets grunnlag.