EPN

OASV4300 Prosjektpraksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Practice in Project Work
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene erfaring i å planlegge, organisere og gjennomføre et utredningsprosjekt i samarbeid med en oppdragsgiver. Emnet gir studentene mulighet til å jobbe med problemstillinger som er aktuelle for praksisfeltet ved bruk av arbeidsformer fra arbeidslivet. Studentene får mulighet til å anvende kunnskaper og perspektiver fra masterstudiet i en utredningsoppgave, de får trening i å belyse et tema fra ulike faglige perspektiv, og de får erfaring i å samarbeide med andre om en slik oppgave.

Undervisningsspråk er norsk, men studentene må tilpasse seg arbeidsspråket på sitt praksissted. 

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått emnet i vitenskapsteori og forskningsmetode og minst tre av de andre fire obligatoriske emnene før opptak til prosjektpraksis. Studentene kan ikke både velge emnet forskningspraksis og emnet prosjektpraksis. Studentene kan ikke ha lønnet arbeid hos oppdragsgiver i samme periode som de gjennomfører prosjektpraksis.   

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • spesialisert innsikt i utfordringer innenfor et begrenset felt innen administrasjon og styring

 • forståelse for hva tverrfaglig tilnærming innebærer og kan bidra med

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, organisering og gjennomføre et tverrfaglig prosjekt formulert av en ekstern oppdragsgiver

 • kombinere kunnskap og teoretiske perspektiver fra ulike fag innen studiet for å belyse reelle utfordringer for administrasjon og styring i offentlig sektor

 • benytte relevant teori og metode i et prosjektarbeid

 • reflektere og vurdere eget arbeid

 • reflektere over hvordan disipliner, teorier og metoder er relevante for oppgaven

Generell kompetanse

Studenten kan

 • samarbeide om et prosjekt

 • presentere resultater fra et prosjekt muntlig og skriftlig

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformen vil måtte tilpasses det enkelte prosjekt, men inkluderer selvstudium, seminarer, presentasjoner og oppgaveskriving. Typiske læringsformer er veiledning, tilbakemeldinger fra prosjektleder og emneansvarlig, diskusjoner med prosjektmedarbeidere, og prosjektrelaterte aktiviteter. Stor grad av selvstendighet og egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen av emnet.

Ved semesterstart etableres prosjektgrupper som består av minst to og maksimum tre studenter. Studenter kan søke emneansvarlig om unntak dersom man inngår i en prosjektgruppe hos oppdragsgiver. Prosjektene skal være basert på inngåtte avtaler med eksterne oppdragsgivere om oppdrag som krever bearbeiding av data basert på ny datainnsamling eller bruk av tilgjengelige data. Resultatene skal formidles i en rapport. Oppdraget skal ha et omfang tilsvarende 6 uker fulltidsstudie for hvert gruppemedlem. En prosjektleder hos oppdragsgiver følger opp studentgruppen i henhold til avtalen. Erfaringer på tvers av emnets prosjektgrupper utveksles i et felles seminar. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Alle gruppene må levere et prosjektmandat utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver i begynnelsen av semesteret. Studentene får utlevert en mal til prosjektmandatet de skal fylle ut. Mandatet må godkjennes av faglærer før prosjektet starter. 
 • Arbeidskrav 2: Gruppene må identifisere ca. 150 sider selvvalgt pensum knyttet til prosjektets tema og faglige innretning. Pensum godkjennes av emneansvarlig lærer. 
 • Arbeidskrav 3: Alle gruppene må gjennomføre og dokumentere presentasjon av prosjektets resultater for oppdragsgiver.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler:

1) Prosjektoppgave skrevet i gruppe på mellom 3000 og 5000 ord som redegjør for resultatene som er nådd og begrunnelser for valg av faglige og metodiske angrepsvinkler, samt en refleksjon over gruppemedlemmenes egen læring. Dersom oppdragsgiver ønsker det, kan det etter avtale med instituttet gjøres endringer i krav til prosjektoppgaven.

2) En muntlig gruppeeksamen i form av en diskusjon av oppgaven med kommisjonen. På muntlig eksamen får kandidatene en muntlig tilbakemelding på prosjektoppgaven, og ellers består muntlig eksamen av en faglig samtale rundt oppgaven. Det forventes at studentene bidrar på lik linje under gjennomføring av muntlig eksamen. Lengden på muntlig eksamen varierer, men varer vanligvis 30-40 minutter.

Normalt vil muntlig eksamen foregå ved fysisk tilstedeværelse ved OsloMet sine undervisningslokaler. Ved behov kan ekstern sensor delta digitalt.

Både prosjektoppgaven og den muntlige gruppeeksamen må være bestått for å få emnet godkjent. 

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene, inkludert muntlig gruppeeksamen.