EPN

OASV4200 Forskningspraksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Practice in Research
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene erfaring i gjennomføring av vitenskapelig arbeid. Studenten gjennomfører et nærmere avtalt vitenskapelig arbeid under veiledning av en vitenskapelig tilsatt. Gjennom empiriske undersøkelser og teoretisk refleksjon skal studenten tilegne seg innsikt og ferdigheter som skal til for å gjennomføre et arbeid som holder god vitenskapelig standard. Emnet skal både gi praktiske ferdigheter som er til hjelp for studenten under det senere arbeidet med masteroppgaven, og bidra med teoretisk og praktisk kompetanse som er til nytte for pågående forskning ved Handelshøyskolen, eller ved andre deler av OsloMet - Storbyuniversitetet.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått alle de obligatoriske emnene i masterprogrammet i offentlig administrasjon og styring før opptak til forskningspraksis. Emnet har begrenset antall plasser, disse utlyses før slutten av andre semester. Ved konkurranse om plass, velges de med høyest gjennomsnittskarakter fra tidligere emner i studiet. Konkrete kompetansebehov knyttet til enkelte praksisplasser kan forekomme. Studentene kan ikke både velge emnet forskningspraksis og emnet prosjektpraksis. Studenten kan ikke ha lønnet arbeid hos oppdragsgiver i samme periode som praksisperioden varer.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten har

  • innsikt i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter

  • spesialisert kunnskap om teorier og metoder i administrasjon og styring som benyttes i forskningsprosjektet

  • innsikt i utfordringer for praksisfeltet, og hvordan kunnskap fra fagområdet kan bidra til å øke forståelsen for, og bedre håndteringen av, disse utfordringene

Ferdigheter

Studenten kan

  • orientere seg selvstendig og kritisk innenfor faglitteratur i administrasjon og styring, og finne fram til og benytte relevant materiale i et forskningsprosjekt

  • analysere og håndtere et forskningsmateriale kritisk og ha evnen til kritisk tenkning også rundt egen forskerrolle og profesjon

  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten kan

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

  • kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har ingen undervisning og arbeidsformen vil måtte tilpasses det enkelte prosjekt. Typiske læringsformer er veiledning, diskusjoner med prosjektmedarbeidere, og prosjektrelaterte aktiviteter. 

Det lages en avtale om innholdet i arbeidet som den vitenskapelige assistenten skal gjennomføre, som i omfang skal tilsvare 6 ukers fulltidsstudier og primært gjennomføres innenfor studieårets høstsemester. En vitenskapelig ansatt tilknyttet forskningsprosjektet veileder studenten i henhold til avtalen. Arbeidet skal ende opp i en muntlig presentasjon, en faglig relevant produksjon og et refleksjonsnotat.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Arbeidskrav 1: Selvvalgt pensum. Den enkelte student må i samråd med veileder identifisere ca. 150 sider selvvalgt pensum knyttet til forskningsprosjektets tema og faglige innretning. Pensum godkjennes av emneansvarlig lærer. 
  • Arbeidskrav 2: Obligatorisk sluttseminar. Det kreves deltagelse på felles seminar der studentene muntlig presenterer sine refleksjonsnotater. Hvis flere studenter har jobbet i samme prosjekt kan man velge å presentere sammen. Det settes av en halvtime til hver student (inkluderer presentasjon, kommentarer og spørsmål).

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler: 

1) Skriftlig faglig produkt: Det faglige produktet tilpasses det gjeldende forskningsprosjektet. Formatet kan være en egen selvstendig publikasjon i rapportform, eller arbeidet kan inngå som en selvstendig eller integrert del av en publikasjon fra prosjektet. I det siste tilfellet må studenten angi, og prosjektleder godkjenne, hvilke deler av publikasjonen som utgjør studentens faglige produkt. Det faglige produktet skal presenteres i en «ramme» i form av en innledning og konklusjon som beskriver bidragets relevans i forhold til resten av prosjektet og trekker noen samfunnsmessige implikasjoner. Studenter i samme forskningsprosjekt kan skrive individuelt eller sammen. Ved samskriving må det foreligge en dokumentasjon på hvem som har utført hvilke deler av arbeidet. Det faglige produktet skal være på ca. 30 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

2) Refleksjonsnotat: Refleksjonsnotatet skal redegjøre for de arbeidsoppgavene studenten har gjennomført, og inkludere en refleksjon over egen læring og bidragets relevans. Refleksjonsnotatet skrives individuelt. Refleksjonsnotatet skal være på ca. 1000 ord. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Både det faglige produktet og refleksjonsnotatet må leveres innen en fastsatt frist og være bestått for å få emnet godkjent. 

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til alle besvarelsene.