EPN-V2

OAS5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master's Thesis in Public Administration
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studentene skal velge et tema fra studiets fagområder som skal belyses gjennom systematisk bruk av vitenskapelige metoder, herunder samfunnsvitenskapelig eller juridisk metode. Selv om studentene i utgangspunktet selv velger tema og metode for masteroppgaven, vil interne og tilgjengelige veiledningsressurser også bli tatt hensyn til ved godkjenning av masteroppgavetema og tildeling av veileder. Forberedelser til arbeidet med masteroppgaven bør starte tidlig i studiet, men starter normalt for fullt etter at alle eksamener i studiets emner er gjennomført.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

For å kunne starte på masteroppgaven må studenten ha fullført minimum 45 studiepoeng inklusive forskningsmetode og vitenskapsteori.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om hvordan et avgrenset felt innen offentlig administrasjon og styring påvirkes av oppgavens art og av politisk og samfunnsmessig kontekst
 • avansert kunnskap i et spesialisert felt innen administrasjon og styring, primært innenfor offentlig virksomhet
 • inngående kunnskap om teorier som er relevante for temaet som behandles i masteroppgaven
 • inngående kunnskap om akademiske krav til et forskningsprosjekt

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere en problemstilling og anvende relevante teorier for å analyser og drøfte denne problemstillingen
 • bruke relevante forskningsmetoder for innsamling og analyse av data på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Studenten kan

 • gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i samsvar med metodiske krav og gjeldende forskningsetiske normer
 • vurdere etiske problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater
 • lese forskningslitteratur kritisk og reflektert
 • vurdere metodebruk i, og resultater fra, undersøkelser og evalueringer
 • formidle egne forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i innhenting og bruk av aktuelle kilder, litteratur og annen informasjon, kan henvisnings- og sitatteknikk, og kan definere hva som er plagiat og fusk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen skjer som en kombinasjon av felles veiledningsseminar og individuell veiledning.

Studentene oppfordres til å velge tema og problemstilling tidlig i studieløpet, og benytte valgmuligheter i forbindelse med emner og skriftlige arbeider underveis som forberedelse til masteroppgaven. Tema, problemstilling og metodisk opplegg for undersøkelsen skal legges fram på et presentasjonsseminar tidlig i andre semester i andre studieår.

Veiledning

Hver student får oppnevnt en veileder ved fastsatte tidspunkt med tilknytning til fagmiljøet ved masterstudiet. Studentene har rett til inntil åtte timer veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En prosjektplan på 3 - 5 sider må være godkjent før arbeidet med masteroppgaven begynner. Denne prosjektplanen skal omhandle problemstilling og opplegg for oppgaven. Prosjektplanen danner grunnlag for tildeling av veileder. Ikke-godkjent prosjektplan kan forbedres én gang. Innleveringsfrist bekjentgjøres tidlig i 3. semester.
 • Arbeidskrav 2: En muntlig presentasjon av forskningsprosjektet på et masteroppgaveseminar. Presentasjonen skal være på maksimalt 15 minutter.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av innlevering av den skriftlige masteroppgaven og muntlig eksamen.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som utføres i grupper på to studenter eller individuelt. Studenter oppfordres til å skrive i grupper. Masteroppgaven skal ha et omfang på 16 000 ord +/- 10 prosent. Innholdsfortegnelse, forord, sammendrag, litteraturliste og vedlegg teller ikke med når lengden beregnes.

Muntlig eksamen Dersom masteroppgaven vurderes som bestått, gjennomføres muntlig eksamen. Der to kandidater har skrevet felles masteroppgave gjennomføres felles muntlig eksamen. På muntlig eksamen får kandidatene en grundig muntlig tilbakemelding på masteroppgaven, og ellers består muntlig eksamen av en faglig samtale rundt oppgaven. Det forventes at de to studentene bidrar på lik linje under gjennomføring av muntlig eksamen. Lengden på muntlig eksamen varierer, men varer vanligvis 30-40 minutter. Den muntlige eksamen gir anledning for justering av karakteren på masteroppgaven opp eller ned én karakter. Den endelige karakteren inngår på vitnemålet.

Normalt vil muntlig eksamen foregå ved fysisk tilstedeværelse ved OsloMet sine undervisningslokaler. Ved behov kan ekstern sensor delta digitalt.

Ved eventuell klage på karakter blir en ny kommisjon nedsatt for å vurdere oppgaven. Dersom karakteren blir endret, vil ny muntlig eksamen bli avholdt.

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene, inkludert muntlig eksamen.