EPN

OAS4400 Forskningsmetode og vitenskapsteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods and Theory of Science
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer og de ulike fasene i forskningsprosessen. Studentene skal også tilegne seg den kunnskap og de ferdigheter som kreves for å planlegge og gjennomføre en masteroppgave i offentlig administrasjon og styring. Studentene skal også kunne forholde seg til internasjonal forskning.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper om forskningsmetode og vitenskapsteori tilsvarende emnet BAL2200 Forskningsmetoder og vitenskapsteori.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og posisjoner
 • inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative forskningsdesign
 • inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av kvalitative forskningsdata
 • inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av kvantitative forskningsdata, herunder mulitvariate metoder som multippel regresjonsanalyse, logistisk regresjonsanalyse og faktoranalyse 
 • inngående kunnskap om å vurdere datas relevans og pålitelighet

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere problemstillinger og relatere dem til metodevalg
 • analysere kvalitative og kvantitative data for å besvare problemstillinger
 • anvende relevant vitenskapsteori, annen teori og metoder i masteroppgaven
 • anvende kvalitative og kvantitative analyser, og tolke resultatene fra disse
 • anvende relevante multivariate analysemetoder og tolke resultatene av disse
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere etiske problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater
 • identifisere og vurdere relevante problemstillinger knyttet til vitenskapsteori og forskningsmetode
 • tolke og formidle resultater fra empiriske undersøkelser
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i innhenting og analyse av aktuelle datakilder
 • vurdere kvaliteten på aktuell forskning
 • kommunisere om metodiske samfunnsvitenskapelige problemstillinger med spesialister og til allmennheten

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og seminarer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Det første arbeidskravet er et individuelt notat i vitenskapsteori med selvvalgt problemstilling ut fra pensum. Notatet skal være på 6-8 sider.
 • Arbeidskrav 2: Det andre arbeidskravet er todelt: En del er knyttet til kvalitativ metode, den andre delen er knyttet til kvantitativ metode. Innenfor hver av delene skal studentene levere et notat på 5-6 sider. Den totale rammen for arbeidskravet er følgelig 10-12 sider. Notatet kan skrives individuelt eller i grupper på to, etter avtale med faglærer.

Formålet med arbeidskravene er å gi studentene trening i å reflektere rundt vitenskapsteoriens betydning for forskning, og praktisk anvendelse av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig skoleeksamen på 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Kalkulator

 

Kalkulatorreglement

Følgende regler gjelder for bruk av fysisk kalkulator:

 • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.
 • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.
 • Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.
 • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.
 • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. 

Det er ikke tilgjengelig noen oversikt over tillatte eller forbudte kalkulatormodeller. Spørsmål kan rettes til de aktuelle faglærerne.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Per Arne Tufte