EPN

OAS4100 Offentlig økonomi Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Economics
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet offentlig økonomi har hovedfokus på hvordan det offentlige kan bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk, og behovet for offentlige inngrep ved markedssvikt. Emnet omhandler også fordelingspolitikk med vekt på den norske modellen. Velferdsøkonomi og avveiing mellom rettferdighet og effektivitet, samt forholdet mellom privat og offentlig sektor står sentralt både når det gjelder styring og fordeling av økonomiske ressurser. Emnet legger vekt på å analysere effekter av økonomisk politikk på ressursutnyttelse og inntektsfordeling.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

For å få best utbytte av emnet bør man ha noe forkunnskaper innen samfunnsøkonomi, som BAL2300 Samfunnsøkonomi fra bachelorstudiet i administrasjon og ledelse, eller tilsvarende kunnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om frikonkurranse, markedssvikt, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og de viktigste begrunnelsene for offentlige inngrep i økonomien
  • inngående kunnskap om betydningen av virkemidler som skatter, subsidier og avgifter på fordeling og effektiv ressursbruk
  • spesialisert kunnskap om økonomisk fordeling og ulikhet med vekt på den norske modellen

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere eksisterende teorier og gjøre bruk av økonomiske modeller for å forstå aktuelle økonomiske problemstillinger
  • vurdere effektivitets- og fordelingseffekter av økonomisk politikk
  • forstå når det offentlige bør gripe inn i økonomien og kjenne gode måter å gripe inn på 

Generell kompetanse

Studenten kan

  • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor samfunnsøkonomisk styring både med spesialister og allmennheten
  • anvende kunnskap for å bidra til en optimal ressursforvaltning med vekt på fordeling og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer. Det legges stor vekt på egeninnsats fra studentene med fokus på oppgaveskriving.

Undervisningen samkjøres med ØASØK3300.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Arbeidskrav 1: Studentene skal levere ett individuelt skriftlig arbeid på 5-7 sider innen angitt tema. 

Formålet med arbeidskravet er at studentene skal få trening i å bruke teoretisk kunnskap på mer konkrete og anvendte problemstillinger.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 5 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anders Kjelsrud

Emneoverlapp

Studenter som har ØASØK3300 Offentlig økonomi kan ikke ta dette emnet.