EPN

OAS4000 Kontraktsrett i offentlig sektor Emneplan

Engelsk emnenavn
Contract Law in the Public Sector
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet handler om regler om inngåelse av avtaler, innhold av yteplikter og virkninger av avtalebinding. Det blir gitt en grunnleggende behandling av den alminnelige kontraktsretten og av hovedreglene som gjelder for kjøpskontrakter.

I emnet behandles regler om inngåelse av kontrakter, fastlegging av kontrakters innhold, oppfyllelse og oppfølging, herunder følger av kontraktsbrudd, tolking av kontrakter, fullmaktslære, og hvilken adgang det er til å endre allerede inngåtte kontrakter. Fokus er rettet på avtaler mellom parter som opptrer i næringsvirksomhet, herunder hvor det offentlige er avtalepart. I tillegg blir spørsmål om, og eventuelt hvor langt, det offentlige har kompetanse til å bruke myndigheten sin som byttemiddel, eller som forhandlingsressurs ved avtaleinngåelse med private, analysert.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • innsikt i kontraktsrettslige grunnprinsipper

  • inngående kunnskap i alminnelig kontraktsrett

  • inngående kunnskap om spesielle rettslige problemsstillinger som reiser seg når det offentlige inngår kontrakter med private

  • innsikt i hvilken betydning utviklingen i den internasjonale kontraktsretten har og kan få for norsk kontraktsrett

Ferdigheter

Studenten kan

  • identifisere, systematisere og formulere kontraktsrettslige spørsmål

  • problematisere og drøfte sentrale teoretiske kontraktsrettslige problemsstillinger

  • anvende aktuelle kontraktsrettslige regler på praktiske problemsstillinger

Generell kompetanse

Studenten kan

  • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosesser

  • formidle og beherske fagområdets uttrykksformer

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsopplegget er basert på forelesninger, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Oppgaveløsning og refleksjoner rundt ulike kontraktsrettslige problemsstillinger og kontraktstyper er viktige elementer i undervisningen. Det forutsettes mye egenaktivitet i tilknytning til emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

  • Lovdatas åpne nettsider og ukommenterte samlinger, utskrifter og særtrykk av lover og forskrifter. Dersom OsloMet har anskaffet eksamensversjonen av Lovdata Pro vil denne erstatte tilgangen til Lovdatas åpne nettsider.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Emily M. Weitzenböck