EPN

NATA6120 Naturfag 1, trinn 5-10, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Natural Sciences 1 for Lower Secondary School, Subject 2
Studieprogram
Naturfag 1, trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forståelse av naturfaglige fenomener og systemer er sentralt. Emnet inneholder seks hovedtemaer: naturfag og naturfagdidaktikk, bærekraftig utvikling, kjemi, geologi, teknologi og programmering samt seksualitet, pubertet og kjønnsidentitet.

Forkunnskapskrav

Undervisningen i emne 2 bygger på undervisningen i emne 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om hvordan drive dialogisk, variert og utforskende undervisning med elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om elevers hverdagsforestillinger i naturfag
 • har kunnskap om progresjon i elevers læring av naturfaglige fenomener
 • har kunnskap om partikkelmodellen og kan bruke den for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om navnsetting, oppbygging og egenskaper til vanlige kjemiske stoffer, og kan bruke periodesystemet til å forklare dette
 • har kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
 • har kunnskap om økologi og bærekraftig utvikling og om hvordan undervise temaene gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskaper om bergartsyklusen som system
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda og med fokus på vanlige norske mineraler og bergarter
 • har kunnskap om energi og sentrale begreper som bevaring, overføring og energikvalitet gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om krefter, mekanikk og elektrisitet og kan bruke denne kunnskapen som grunnlag for elevers læring av disse temaene
 • har kunnskap om programmering og hvordan det kan brukes i naturfag

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • kan gjennomføre aktiviteter, forsøk og målinger inne og ute med bruk av egnet utstyr, bearbeide og presentere måledata, samt vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan gjøre beregninger i temaer det er relevant
 • kan bruke, vurdere og utvikle relevante modeller til å forklare naturfaglige fenomener i biologi og fysikk, og kan argumentere for bruk av ulike former for modeller for å støtte elevers læring
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter med fokus på utforskende arbeidsmetoder
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Emne 2 er delt i seks hovedtemaer:

 • Naturfag og naturfagdidaktikk

 • Bærekraftig utvikling

 • Kjemi

 • Geologi

 • Teknologi og programmering

 • Seksualitet, pubertet og kjønnsidentitet

Arbeids- og undervisningsformer

Naturfaget i skolen er både et teoretisk og et praktisk fag, der det oppfordres til bruk av ulike arbeidsmåter og læringsarenaer. Gjennom studiet skal studentene erfare ulike arbeidsmåter som litteraturstudier, arbeid med oppgaver, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner og forsøk. De skal dessuten skaffe seg erfaring med undervisningsmetoder som dialog i klasserommet, konkretiseringsverktøy og ulike digitale verktøy. Gjennom studiet skal studentene benytte sin praksiserfaring som lærer til drøfting og refleksjon i møte med teori og forskning i faget.

Det forutsettes at studenten møter forberedt til undervisningen og benytter naturfagrommets samlinger og utstyr til å øve seg på praktisk arbeid. Deltakelse i undervisning er viktig for faglig utbytte i studiet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. 

 • Individuell praktisk prøve i praktisk naturfaglig arbeid (om lag 20 minutter)

 • Gjennomføre et utforskende arbeid i naturfag i egen klasse, individuelt eller i par, videopresentasjon 5-10 minutter

 • Gjennomføre teknologiundervisning med egne elever, sammensatt tekst med beskrivelse,1000 ord +/- 10%

 • Dele minst ett av studiets arbeidskrav med kolleger på egen skole. Refleksjonsnotat, 500 ord +/- 10%

 

Aktiviteter med krav om deltakelse

Fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse, er det knyttet krav om 100 % deltakelse på aktivitet som er nevnt nedenfor.

 • Deltakelse på sikkerhetskurs i kjemi inkludert forarbeid.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i bestemte faglige aktiviteter, se programplan.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen er en individuell muntlig eksamen med praktisk(e) innslag. Omfanget er 40 minutter forberedelsestid og om lag 40 minutter eksaminering. Temaene gjøres kjent seinest tre uker før eksamensdagen. Eksamen omfatter faglig teori, fagdidaktikk og praktisk arbeid knyttet til ett tema.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Studenters rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler kan brukes i forberedelsestiden. Fagseksjonens samlinger er tilgjengelig.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.

Opptakskrav

Se programplanen.