EPN

NATA6110 Naturfag 1, trinn 5-10, emne 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Natural Sciences 1 for Lower Secondary School, Subject 1
Studieprogram
Naturfag 1, trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forståelse av naturfaglige fenomener og systemer er sentralt. Emnet inneholder fem hovedtemaer: natirfag og naturfagdidaktikk, kroppen som system, fysikk, økologi og grunnleggende kjemi.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om hvordan drive dialogisk, variert og utforskende undervisning med elever inne og ute på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om elevers hverdagsforestillinger i naturfag
 • har kunnskap om progresjon i elevers læring av naturfaglige fenomener
 • har kunnskap om partikkelmodellen og kan bruke den for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
 • har kunnskap om kroppen som system, pubertet, seksualitet og kjønnsidentitet og hvordan undervise temaene for elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om livsprosesser i celler og oppbygging av celler til grupper av organismer og arter som er tilpasset norsk natur og hvorfor det er viktig med dette fokuset
 • har kunnskap om økologi og bærekraftig utvikling og om hvordan undervise temaene gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskap om sentrale systemer som organsystemer, økosystemer, solsystemet og systemet jord-sol-måne og hvordan de kan introduseres for elevene ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om energi og sentrale begreper som bevaring, overføring og energikvalitet gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om krefter, mekanikk, elektrisitet og magnetisme og kan bruke denne kunnskapen som grunnlag for elevers læring av disse temaene
 • har kunnskap om bølger, lyd og lys som fysiske fenomener og kan knytte dette til syn og hørsel

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • kan gjennomføre aktiviteter, forsøk og målinger inne og ute med bruk av egnet utstyr, bearbeide og presentere måledata, samt vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan gjøre beregninger i temaer det er relevant
 • kan bruke, vurdere og utvikle relevante modeller til å forklare naturfaglige fenomener i biologi og fysikk, og kan argumentere for bruk av ulike former for modeller for å støtte elevers læring
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter med fokus på utforskende arbeidsmetoder
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Emne 1 er delt i fem hovedtemaer:

 • Naturfag og naturfagdidaktikk

 • Kroppen som system

 • Fysikk

 • Økologi

 • Grunnleggende kjemi

Arbeids- og undervisningsformer

Naturfaget i skolen er både et teoretisk og et praktisk fag, der det oppfordres til bruk av ulike arbeidsmåter og læringsarenaer. Gjennom studiet skal studentene erfare ulike arbeidsmåter som litteraturstudier, arbeid med oppgaver, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner og forsøk. De skal dessuten skaffe seg erfaring med undervisningsmetoder som dialog i klasserommet, konkretiseringsverktøy og ulike digitale verktøy. Gjennom studiet skal studentene benytte sin praksiserfaring som lærer til drøfting og refleksjon i møte med teori og forskning i faget.

Det forutsettes at studenten møter forberedt til undervisningen og benytter naturfagrommets samlinger og utstyr til å øve seg på praktisk arbeid. Deltakelse i undervisningen er viktig for faglig utbytte i studiet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. 

 • Designe og lage en naturfaglig modell. Framlegg i gruppe med tre til fire studenter (5-10 minutter per presentasjon)
 • Lage «artskort» fra selvvalgt biotop (15-20 arter)
 • Gjennomføre et undervisningsopplegg på egen skole med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i naturfag, beskrivelse og refleksjon 1000 ord +/- 10%.

Aktiviteter med krav om deltakelse

Fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse, er det knyttet krav om 100 % deltakelse på aktiviteter som er nevnt nedenfor. 

 • Presentasjonsdag for naturfaglig modell.
 • Deltakelse på feltkurs med for- og etterarbeid.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i bestemte faglige aktivteter, se programplan.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret og består av en individuell skriftlig 4-timers eksamen under tilsyn.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Studenters rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelhefte vil være tilgjengelig på eksamen

Kalkulator - ikke programmerbar.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vuderes av to interne sensorer. 

Opptakskrav

Se programplanen.