Emneplan forNATA6110 Naturfag 1, trinn 5-10, emne 1

Innledning

Det første emnet i naturfag 1 inneholder fire hovedtemaer: Naturfagdidaktikk 1-1, Jorda 1-1, Kropp og helse 1-1 og Fysikk 1-1.

Anbefalte forkunnskaper

 

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellom- og ungdomstrinnet

 • har kunnskap om hvordan drive dialogisk, variert og utforskende undervisning med elever på mellom- og ungdomstrinnet

 • har kunnskap om elevers hverdagsforestillinger i biologi, fysikk, geologi, kjemi og teknologi

 • har kunnskap om partikkelmodellen og kan bruke den for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen

 • har kunnskap om menneskekroppen, pubertet, seksualitet og helse og hvordan undervise temaene for elever på mellom- og ungdomstrinnet

 • har kunnskap om livsprosesser i celler og oppbygging av celler til grupper av organismer og arter som er tilpasset norsk natur og hvorfor det er viktig med dette fokuset

 • har kunnskap om økologi og bærekraftig utvikling og om hvordan undervise temaene gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute

 • har kunnskap om sentrale systemer som organsystemer, økosystemer, solsystemet og systemet jord-sol-måne og hvordan de kan introduseres for elevene ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen

 • har kunnskap om energi og sentrale begreper som bevaring, overføring og energikvalitet gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget

 • har kunnskap om krefter, mekanikk og elektrisitet og kan bruke denne kunnskapen som grunnlag for elevers læring av disse temaene

 • har kunnskap om bølger, lyd og lys som fysiske fenomener

 • har kunnskap om algoritmisk tenking og hvordan det kan brukes i naturfag

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter

 • kan gjennomføre aktiviteter, forsøk og målinger inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy

 • kan bruke, vurdere og utvikle relevante modeller til å forklare naturfaglige fenomener i biologi og fysikk, og viktigheten av å bruke ulike former for modeller for å støtte elevers læring.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter med fokus på utforskende arbeidsmetoder

 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning

 • kan tilrettelegge for overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole og arbeide med yrkesretting av naturfaget

 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Emne 1 er delt i fire hovedtemaer:

 • Naturfagdidaktikk 1-1

 • Kropp og helse 1-1

 • Fysikk 1-1

 • Jorda 1-1

Arbeids- og undervisningsformer

Naturfaget i skolen er både et teoretisk og et praktisk fag, der det oppfordres til bruk av ulike arbeidsmåter og læringsarenaer. Gjennom studiet skal studentene erfare ulike arbeidsmåter som litteraturstudier, arbeid med oppgaver, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner og forsøk. De skal dessuten skaffe seg erfaring med undervisningsmetoder som dialog i klasserommet, konkretiseringsverktøy og ulike digitale verktøy. Det forutsettes at studenten møter forberedt til undervisningen og benytter naturfagrommets samlinger og utstyr til å øve seg på praktisk arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Nærmere informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse er beskrevet i programplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

 

Naturfagdidaktikk 1-1

 • Utprøve ny faglig kunnskap i egen undervisning med fagdidaktisk begrunnelse for innhold (700 - 1000 ord).

Kropp & helse 1-1

 • Designe og lage en modell som viser utseende og funksjon til ett av kroppens organsystemer. Framlegg i gruppe på tre til fire studenter (15–20 minutters presentasjon).

Jorda 1-1

 • Digitalt utformet poster fra feltarbeid. Presentasjon i gruppe. Sammensatt tekst (inntil 750 ord)

 • Individuell artsprøve (om lag 20 minutter).

Fysikk 1-1

 • Gjennomføre et individuelt undervisningsopplegg på egen skole med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i fysikk. Elevene skal benytte digitale verktøy til bearbeiding av data. Skrive en sammensatt tekst med faglig beskrivelse av opplegget, elevenes resultater og fagdidaktisk refleksjon. Omfang 1500 ord +/- 10%.

 • Individuelt skriftlig arbeid med beregninger i fysikk. Omfang inntil én time.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplandelen.

 

Aktiviteter med krav om deltakelse

Fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse, er det knyttet krav om 100 % deltakelse på aktiviteten som er nevnt nedenfor. Ved gyldig fravær vil det gis en kompensatorisk oppgave. Form og omfang avtales med faglærer. Ved annet fravær vil studenten trekkes fra eksamen.

 

Kropp og helse 1-1

 • Presentasjonsdag for modell.

Jorda 1-1

 • Deltakelse på feltkurs med for- og etterarbeid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret og består av en fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator - ikke programmerbar.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

To interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emne etter retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.

Opptakskrav

Emneansvarlig

Om emnet

Engelsk emnenavn
Natural Sciences 1 for Lower Secondary School, Subject 1
Studieprogram
Høst: Naturfag 1, trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Naturfag 1, trinn 5-10
Emnehistorikk